Należności za wyceny sporządzane przez biegłego na zlecenie sądu stanowią dla niego przychód z działalności wykonywanej osobiście, od którego płatnikiem jest sąd.
Izba Skarbowa w Warszawie wyjaśniła, jak rozliczać wynagrodzenie wypłacane biegłym za prace zlecone przez sąd. W analizowanym przypadku podatniczka jest biegłą z zakresu szacowania nieruchomości przy sądzie okręgowym. Za wykonaną opinię sąd przyznał jej honorarium w wysokości 3111,17 zł, na którą to kwotę podatniczka wystawiła fakturę w wysokości 2550,14 zł netto oraz VAT w wysokości 561,03 zł. Sąd przelał na konto podatniczki 2744,17 zł, zatrzymując 367 zł, jako zaliczkę na podatek dochodowy.
Według warszawskiej izby skarbowej, biegli sądowi, wykonując prace na zlecenie sądu uzyskują przychody z działalności wykonywanej osobiście. Konsekwencją takiej kwalifikacji przychodu jest spoczywający na organach dokonujących wypłaty tych kwot obowiązek płatnika.
Płatnik ma (w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaliczkę pobrano) obowiązek przekazania pobranej zaliczki na rachunek urzędu skarbowego właściwego według swojej siedziby. W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnik ma obowiązek przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika imienne informacje o wysokości dochodu na formularzu PIT-11.
Zatem organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator jako płatnik PIT ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od wypłaconego wynagrodzenia za dokonanie opinii budowlanych czy wyceny nieruchomości, natomiast podatniczka zobowiązana jest wykazać te dochody w zeznaniu rocznym na podstawie otrzymanych od płatnika informacji.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 kwietnia 2010 r. (nr IPPB1/415-124/10-2/EC).