Izba Skarbowa w Warszawie wyjaśniła, jak należy rozliczyć podatkowo bezpłatne korzystanie z majątku. W analizowanym przypadku podatnik postanowił przekazać swój majątek na rzecz fundacji, którą planuje założyć. Fundator będzie uprawniony do dożywotniego bezpłatnego użytkowania majątku przekazanego na fundusz założycielski.

Według warszawskiej izby skarbowej, w opisanym przypadku mamy do czynienia z przychodem z nieodpłatnych świadczeń, z tytułu bezpłatnego użytkowania majątku przekazanego na rzecz fundacji określonym w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dzięki dożywotniemu bezpłatnemu użytkowaniu majątku po stronie podatnika dojdzie do przysporzenia majątku, gdyż inny podmiot będzie ponosił za niego koszty finansowe, a tym samym podatnik nie będzie musiał uszczuplać własnego majątku osobistego.

Izba skarbowa podkreśliła także, że świadczeniodawca, w sytuacji dożywotniego bezpłatnego użytkowania majątku przez podatnika, nie będzie zobowiązany do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Będzie natomiast musiał sporządzać informację PIT-8C o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika.

Z kolei podatnik po zakończeniu roku podatkowego będzie zobowiązany złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym powinien uwzględnić kwotę przychodu wynikającą z informacji PIT-8C, i opodatkować ją łącznie z innymi dochodami.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 marca 2010 r. (nr IPPB2/415-10/10-4/AS).