ORZECZENIE

Izba Skarbowa w Białymstoku wyjaśnia, że zgodnie z ustawą z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) ulga przysługuje podatnikom, którzy w roku podatkowym 2007 wychowywali własne lub przysposobione dzieci. Z ulgi mogą więc skorzystać nie tylko rodzice, ale również prawni opiekunowie dziecka.

Ulga przysługuje na dzieci: małoletnie; bez względu na wiek, jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny; do ukończenia 25 lat uczące się lub studiujące, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (w 2007 roku jest to kwota 3015 zł).

Rodzicom przysługuje jeden wspólny limit ulgi na każde dziecko. Kwotę ulgi można odliczyć od podatku jednego rodzica lub od podatku obojga rodziców.

W przypadku rodziców, w stosunku do których orzeczony został rozwód lub separacja, odliczenie przysługuje temu z nich, u którego dzieci faktycznie mieszkają. Jeżeli dzieci przebywają przez część roku podatkowego u jednego z rodziców, a przez kolejną część u drugiego, odliczenie przysługuje każdemu z nich. W takiej sytuacji, kwotę odliczenia będzie stanowił iloczyn liczby miesięcy pobytu dzieci u rodzica i 1/12 kwoty 1145,08 zł.

Ewa Matyszewska

ewa.matyszewska@infor.pl