Zmiana prawa - Resort finansów przygotował zmiany w przepisach o zwrocie podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym, które mają dostosować nasze przepisy do regulacji unijnych.

Ministerstwo finansów opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra finansów z 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz.U. nr 89, poz. 851 z późn. zm.). Zmiany mają na celu dostosowanie przepisów rozporządzenia do ustawy z 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 192, poz. 1382).

Z powodu tych zmian konieczne stało się dostosowanie do nowych przepisów katalogu usług, które może wykonywać na terytorium kraju podmiot zagraniczny ubiegający się o zwrot VAT w Polsce. Zmiany dotyczą głównie przewozów w transporcie międzynarodowym.

Niezależnie od tego projekt zawiera rozszerzenie katalogu objaśnień do wniosku o zwrot podatku. W ten sposób zostaną one dostosowane do załączniku C do VIII Dyrektywy Rady z 6 grudnia 1979 r. (79/1072/EWG).

Ewa Matyszewska

ewa.matyszewska@infor.pl