• Ryczałtu nie mogą płacić podatnicy, których obroty w 2007 roku przekroczą równowartość 150 tys. euro
  • Od 2008 roku, gdy limit zostanie przekroczony w jednym miesiącu, od następnego trzeba rozliczać się na zasadach ogólnych
  • W konsekwencji podatnicy będą zmuszeni złożyć nawet dwa zeznania roczne: dla ryczałtu i zasad ogólnych

ANALIZA

Już w rozliczeniu podatkowym za 2008 rok spora grupa podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stanie przed nowym problemem - koniecznością złożenia aż dwóch zeznań za ten sam rok podatkowy. To skutek zmian podatkowych, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2008 r.

Mniejszy limit

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z prostszych form opodatkowania. Podatek jest płacony według stałych stawek, uzależnionych od rodzaju przychodów. Nie ma potrzeby skomplikowanego obliczania kosztów i prowadzenia rozbudowanych ewidencji. Prowadzi się jedynie ewidencję przychodów. Ustawodawca jednak postanowił ograniczyć dostęp do tej formy opodatkowania. Ograniczenie to dotyczy m.in. wysokości przychodów, które mogą być opodatkowane w tej formie.

Od nowego roku zmienia się z 250 tys. na 150 tys. euro limit obrotów, po przekroczeniu którego traci się prawo do korzystania z tej formy opodatkowania w przypadku pozarolniczej działalności gospodarczej. Nowy limit ma zastosowanie już do obrotów 2007 roku. Jeśli przekroczą one równowartość w złotych 150 tys. euro (czyli 565,2 tys. zł), to w 2008 roku przedsiębiorca nie będzie miał prawa do korzystania z ryczałtu.

Potwierdziła to Izba Skarbowa we Wrocławiu, która odpowiadając na nasze pytanie wyjaśniła, że w sytuacji, gdy przychody podatnika prowadzącego działalność samodzielnie lub suma przychodów wspólników spółki przekroczą w 2007 roku kwotę 150 tys. euro, podatnik (podatnicy) w 2008 roku nie będzie mógł być opodatkowany w tej formie.

- Limit 250 tys. euro obowiązujący w 2007 roku dotyczył przychodów uzyskanych przez podatników w 2006 roku - stwierdzono we wrocławskiej izbie skarbowej.

Podatnik, który utraci w ten sposób prawo do ryczałtu, będzie musiał przejść na opodatkowanie na zasadach ogólnych od 1 stycznia 2008 r. Do wyboru będzie miał opodatkowanie według skali podatkowej ze stawkami 19, 30 i 40 proc. lub według liniowej 19-proc. stawki PIT. Wyboru nowej formy opodatkowania trzeba będzie dokonać najpóźniej do 21 stycznia 2008 r.

Trzeba też pamiętać, że utrata prawa do rozliczania się w formie ryczałtu skutkuje koniecznością prowadzenia odpowiedniej ewidencji podatkowej.

- W praktyce nowy limit oznacza, że w 2008 roku z tej formy zryczałtowanego opodatkowania będzie mogło skorzystać znacznie mniej podatników niż w 2007 roku. W wyniku zmiany duża liczba podatników będzie musiała przejść na rozliczenie podatkowe na zasadach ogólnych, czyli za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów - podkreślił dr Janusz Fiszer, partner w Kancelarii Prawnej White & Case i docent UW.

Dodał, że będzie to dotyczyło tych, którzy w 2007 roku osiągnęli przychód wyższy niż równowartość 150 tys. euro, czyli 565,2 tys. zł. Może to w konsekwencji oznaczać zwiększenie obciążeń podatkowych tych przedsiębiorców.

Utrata ryczałtu

Noweli limity obrotów to nie jedyna nowość, jaką zafundował podatnikom ryczałtu ustawodawca. Wprowadził też nową zasadę dotyczącą utraty prawa do ryczałtu. Zgodnie z nią od początku 2008 roku podatnicy tracą prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej przekraczające kwotę 150 tys. euro. Co to oznacza?

Jeśli przykładowo przychody podatnika w marcu 2008 r. przekroczą 565,2 tys. zł, to przedsiębiorca już w kwietniu będzie musiał przejść na opodatkowanie na zasadach ogólnych.

Obecnie jest tak, że jeśli obroty podatnika przekraczały limit, to tracił on prawo do opodatkowania ryczałtem dopiero od następnego roku podatkowego.

Rygorystyczne podejście fiskusa

Monika Ławnicka, konsultant w Zespole Doradztwa Podatkowego Accreo Taxand wyjaśniła, że podatnik ryczałtu, który w trakcie roku 2008 przekroczy limit obrotów 565,2 tys. zł, jest zobowiązany od miesiąca następnego po tym, w którym limit ten przekroczył, zaprowadzić właściwe księgi (najczęściej podatkową księgę przychodów i rozchodów wraz z towarzyszącymi jej ewidencjami dodatkowymi) i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach. Podstawą do określenia podatku dochodowego będzie w tym wypadku dochód osiągnięty za miesiące po utracie warunków do opodatkowania w formie ryczałtu. To jednak nie jedyna konsekwencja takiej zmiany.

- Oznacza to także, że za część roku, w której podatnik rozliczał się ryczałtem ewidencjonowanym, podatnik składa zeznanie PIT-28, zaś za część roku, w której rozliczał się na zasadach ogólnych, zeznanie PIT-36 - argumentowała Monika Ławnicka.

Jednocześnie zauważyła, że organy podatkowe stoją na stanowisku, że podatnik, który w trakcie roku utracił prawo do opodatkowania ryczałtem, nie może rozliczać się za pozostałą część roku wspólnie z małżonkiem. Fiskus twierdzi również, że podatnik taki nie może się też rozliczać podatkiem liniowym według stawki 19 proc. W przypadku podatników kontynuujących działalność, do skorzystania z tego sposobu opodatkowania wymagane jest złożenie oświadczenia do 20 stycznia roku podatkowego. Jedynie podatnik rozpoczynający działalność może takiego zgłoszenia dokonać w innym terminie.

Dwa zeznania

Jak wynika z naszej analizy, nowe zasady rozliczania ryczałtowców wpłyną także na ich roczne rozliczenia z fiskusem. Skoro w ciągu roku podatnik będzie płacił najpierw ryczałt, a potem PIT na zasadach ogólnych, będzie musiał złożyć dwie deklaracje roczne. Taka sytuacja może się już pojawić przy rozliczeniu za 2008 rok. Co ciekawe, oba zeznania będą dotyczyły tego samego roku podatkowego i tej samej firmy. Za tę część roku, za którą podatnik opodatkowany był ryczałtem, będzie musiał rozliczyć się na zeznaniu PIT-28, składanym do 31 stycznia. Natomiast za okres, w którym był opodatkowany na zasadach ogólnych, będzie musiał rozliczyć się na formularzu PIT-36 (gdy płaci podatek według skali), składanym do 30 kwietnia.

Karol Raźniewski, konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego Ernst & Young, wyjaśnił, że nowe przepisy dotyczące ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wskazują, że w miesiącu następującym po miesiącu przekroczenia limitu podlegają już oni opodatkowaniu na zasadach ogólnych. To zaś oznacza, że zastosowanie powinny mieć tutaj także przepisy dotyczące zeznań podatkowych składanych w przypadku uzyskiwania dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych. Z kolei podatnicy opłacający ryczałt są zobowiązani złożyć w urzędzie skarbowym stosowne zeznanie podatkowe do 31 stycznia następnego roku. Zgodnie z przepisami wykonawczymi, jest to deklaracja PIT-28.

- Wydaje się zatem, że, zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów, w przypadku osób przekraczających nowy limit dla opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych konieczne będzie złożenie dwóch deklaracji za rok 2008: PIT-28 i PIT-36 - podsumował Karol Raźniewski.

150 tys. euro wynosi limit obrotów, po przekroczeniu którego przedsiębiorca straci prawo do rozliczania się na zasadach ryczałtu

Ważne!

Ryczałt jest ważny dla małych przedsiębiorstw, ułatwia rozpoczęcie działalności z uwagi na uproszczoną ewidencję, dając tym samym szansę na rozwój, a w przyszłości przejście na pełną księgowość

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl