INTERPRETACJA

Ministerstwo Finansów podtrzymało swoje wcześniejsze stanowisko w sprawie opodatkowania wynagrodzeń finansowanych z funduszy unijnych. Resort w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 4674) poinformował, że zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów, dla których źródłem finansowania były fundusze strukturalne UE.

Chodzi o zwolnienie uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Zgodnie z nim z podatku zwolnione są m.in. pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy unijnej dochody podatników, którzy bezpośrednio realizują cel programu finansowanego z pomocy unijnej. Zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Resort podkreślił, że zwolnienie nie obejmuje środków pochodzących z krajowych źródeł, natomiast w przypadku projektów realizowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych stanowią one refundację wcześniej poniesionych wydatków sfinansowanych publicznymi środkami krajowymi. Zdaniem MF, należy wziąć pod uwagę, że z otrzymanego dofinansowania z tytułu realizacji projektu współfinansowanego z funduszy strukturalnych nie sposób wiarygodnie oddzielić część pochodzącą z tych funduszy od środków krajowych. Plan finansowy dla realizacji danego programu przewiduje maksymalne wartości procentowe struktury wsparcia, jednak faktycznie otrzymanego dofinansowania nie można rzetelnie podzielić i ustalić, ile z niego stanowi wkład krajowy, a ile pochodzi z funduszy strukturalnych.

Brak możliwości rzetelnego ustalenia, w jakiej części wynagrodzenie pracownika jest finansowane ze środków krajowych, a w jakiej z funduszy strukturalnych, wyklucza stosowanie zwolnienia z podatku.