Brak możliwości rzetelnego ustalenia, w jakiej części wynagrodzenie pracownika jest finansowane ze środków krajowych, a w jakiej z funduszy strukturalnych, wyklucza zwolnienie z podatku.
INTERPRETACJA
Ministerstwo Finansów podtrzymało swoje wcześniejsze stanowisko w sprawie opodatkowania wynagrodzeń finansowanych z funduszy unijnych. Resort w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 4674) poinformował, że zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów, dla których źródłem finansowania były fundusze strukturalne UE.