W tym roku złożyłem wniosek o abolicję podatkową od nierozliczonych dochodów uzyskanych w 2003 roku w Anglii. Czy muszę przechowywać paski płacowe od zagranicznego pracodawcy, tzw. payslipy?
Tak. Podatnicy są obowiązani do przechowywania dokumentów potwierdzających uzyskanie przychodów z pracy i zapłatę podatku za granicą do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek o abolicję. Paski płacowe tzw. payslipy oraz inne dokumenty (np. zagraniczne zeznania podatkowe, druki przelewów podatku zapłaconego za granicą) powinny więc być przez podatnika korzystającego z abolicji podatkowej przechowywane. Zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych przedawnia się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W przypadku dochodów, które podatnik uzyskał w 2003 roku, należało rozliczyć je i zapłacić podatek do końca kwietnia 2004 r. Oznacza to, że zagraniczne dokumenty trzeba przechowywać do końca 2009 roku.
Obowiązek przechowywania dokumentów przez okres pięciu lat umożliwia zweryfikowanie danych podanych we wniosku podatnika, potwierdzających zasadność wydania decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowej lub zwrotu podatku. Trzeba pamiętać, że do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego urząd skarbowy może zweryfikować swoją decyzje, gdy: