Podatnik chce złożyć wniosek o udzielenie abolicji podatkowej za 2002 rok, bo wtedy pracował w Wielkiej Brytanii i nie rozliczył tych zarobków w Polsce. Czy urząd skarbowy, który otrzyma taki wniosek, udzieli odpowiedzi podatnikowi?
Tak. Urząd skarbowy w sprawie udzielenia abolicji podatkowej wyda decyzję. Naczelnik urzędu skarbowego, po otrzymaniu wniosku, oświadczenia i zeznania podatkowego z prawidłowo obliczonym podatkiem (jeżeli podatnik nie złożył zeznania przed dniem złożenia wniosku), wyda decyzję, w której określi wysokość: umorzonej kwoty zaległości podatkowej lub kwoty zwrotu podatku dochodowego, lub umorzonej kwoty zaległości podatkowej i kwoty zwrotu podatku dochodowego. Dla wniosków o abolicję za 2002 rok fiskus musi wydać decyzję do 30 listopada 2008 r.
Występując o abolicję podatkową, trzeba wiedzieć, że umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość. Zwrot podatku dochodowego obejmuje również wpłacone przez podatnika odsetki za zwłokę, w części odpowiadającej kwocie zwrotu. W sytuacji gdy urząd skarbowy przed złożeniem wniosku o umorzenie zaległości podatkowej rozłożył na raty lub odroczył zapłatę zaległości podatkowej, umorzenie zaległości podatkowej spowoduje również umorzenie opłaty prolongacyjnej. Jeżeli podatnik wpłacił w całości (lub w części) rozłożoną na raty zaległość podatkową (podatek) lub odroczony podatek, wraz ze zwrotem podatku dochodowego nastąpi również zwrot wpłaconej opłaty prolongacyjnej. Natomiast podatnik, w stosunku do którego urząd skarbowy wydał decyzję o umorzeniu zaległości podatkowej lub zwrocie podatku dochodowego, nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe w zakresie dotyczącym przychodów z pracy za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek.