Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik będzie musiał przedstawić dokumenty potwierdzające prawo do ulgi na dzieci.
INTERPELACJA
Przepis obligujący podatników do dokumentowania prawa do ulgi prorodzinnej na żądanie fiskusa wprowadza rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który został w ubiegłym tygodniu przyjęty przez rząd i trafi teraz pod obrady Sejmu. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 4490) poinformowało, że regulacja ta ma wyłącznie charakter doprecyzowujący, gdyż korzystanie z ulg podatkowych zawsze wiąże się z koniecznością przedstawienia dokumentów potwierdzających prawo podatników do ich stosowania.
Zdaniem resortu finansów, dotychczasowy brak w ustawie o PIT regulacji, która wskazywałaby wprost, że korzystanie z ulgi na dzieci wiąże się z obowiązkiem przedstawienia niezbędnych dokumentów potwierdzających prawo do ulgi, miał negatywne skutki. Nieuregulowanie takiego obowiązku było odbierane jako brak podstaw do żądania przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej jakichkolwiek dowodów służących ustaleniu zgodności stanu faktycznego z danymi przedstawionymi w zeznaniu podatkowym.
Z tego względu resort uznał za uzasadnione przedstawienie przykładowego katalogu dokumentów, o okazanie których fiskus może zwrócić się do podatnika. Katalog ten zawiera m.in.: odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej, zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły. Projekt obliguje również rodziców do podawania w zeznaniu podatkowym nie tylko liczby dzieci, ale również ich numerów PESEL, a w przypadku braku tych numerów imię, nazwisko oraz datę urodzenia dzieci.