Nie trzeba płacić podatku dochodowego jedynie od otrzymanych zapomóg do wysokości ustalonego limitu. Określono go w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm., nazywanej dalej ustawą o PIT). Zgodnie z tymi przepisami, wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł (z zastrzeżeniem pkt 40 i 79).

Według wspomnianych regulacji art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni. Chodzi o świadczenia przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty, prawa o szkolnictwie wyższym, a także przepisów o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 79, zwolnione z podatku dochodowego są świadczenia z pomocy społecznej.

KRZYSZTOF TOMASZEWSKI

krzysztof.tomaszewski@infor.pl