ORZECZENIE

Izba Skarbowa w Białymstoku wyjaśnia, że składając zeznanie podatkowe za 2007 rok, podatnicy będą mogli przekazać 1 proc. podatku należnego z tytułu darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego, do którego złożą swoje zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2006 roku, aby przekazać część należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, podatnik musiał najpierw osobiście dokonać wpłaty darowizny na rachunek bankowy danej organizacji. Dopiero wówczas wpłaconą darowiznę, jednak nie wyższą niż kwota stanowiąca 1 proc. podatku dochodowego, mógł wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym.

W zeznaniu PIT za 2007 rok podatnik będzie podawał jedynie nazwę oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji pożytku publicznego, której konto chce zasilić. Podatnik powinien wybrać organizację z wykazu ogłoszonego do końca roku podatkowego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości w Monitorze Polskim.

Pracownicy Izby Skarbowej w Białymstoku podkreślają, że przekazanie 1 proc. podatku dochodowego wynikającego z zeznania podatkowego nastąpi w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego. Należy podkreślić, że przekazanie tej kwoty nastąpi jedynie wtedy, gdy zeznanie zostanie złożone w terminie.

Ważne!

Naczelnik urzędu skarbowego będzie miał trzy miesiące na przekazanie 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego. Termin ten będzie liczony od momentu upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego

Ewa Matyszewska

ewa.matyszewska@infor.pl