Nie. Kwota zwrotu nie podlega wypłacie, jeżeli podatnik posiada zaległości podatkowe lub bieżące zobowiązania podatkowe. Oznacza to, że w pierwszej kolejności z kwoty zwrotu zostanie pokryty zaległy podatek. W razie braku zaległości zwrot będzie wypłacony, chyba że podatnik złoży wniosek o jego zaliczenie w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Trzeba też pamiętać, że zwrot podatku, którego wysokość nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlega z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku - na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik wystąpi o ich zwrot. W sprawach zaliczenia zwrotu na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie.

Jeżeli kwota zwrotu nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, zwrot podatku zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu zaliczenia pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.

Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z różnych tytułów, niewypłacony zwrot podatku z tytułu abolicji zalicza się na poczet podatku, począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności, chyba że podatnik wskaże, na poczet którego zobowiązania ma być dokonane zaliczenie. W konsekwencji podatnik może otrzymać tylko część kwoty zwrotu lub nie otrzymać go wcale, gdy kwota zaległości podatkowych będzie znaczna.

11 dni na złożenie wniosku o abolicję za 2002 rok