Podatnik zapłacił w 2005 roku podatek od dochodów uzyskanych w 2004 roku w Szkocji. Złożył wniosek o zwrot podatku w ramach abolicji podatkowej. Czy otrzyma zwrot, gdy posiada niezapłacony podatek z prowadzonej w 2006 roku działalności gospodarczej?
Nie. Kwota zwrotu nie podlega wypłacie, jeżeli podatnik posiada zaległości podatkowe lub bieżące zobowiązania podatkowe. Oznacza to, że w pierwszej kolejności z kwoty zwrotu zostanie pokryty zaległy podatek. W razie braku zaległości zwrot będzie wypłacony, chyba że podatnik złoży wniosek o jego zaliczenie w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Trzeba też pamiętać, że zwrot podatku, którego wysokość nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlega z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku - na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik wystąpi o ich zwrot. W sprawach zaliczenia zwrotu na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie.
Jeżeli kwota zwrotu nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, zwrot podatku zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu zaliczenia pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.