ORZECZENIE

Gmina miała problem, jak opodatkować udzielenie tzw. kredytu kupieckiego. Wyjaśniła, że sprzedała przedsiębiorcy nieruchomość przeznaczoną na cele nierolnicze. Część ceny zapłacono przed podpisaniem aktu notarialnego. Pozostała część podzielona została na oprocentowane raty kwartalne. Oprocentowanie w wysokości 100 proc. stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP było płatne z każdą bieżącą ratą. Ostatecznie spór sprowadził się do różnic w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego i fakturowania. Organ II instancji przyznał, że tzw. kredyt kupiecki jest usługą finansową, która korzysta ze zwolnienia z VAT. Równocześnie uznał, że należy je wykazać w momencie wystawiania faktury dokumentującej otrzymanie należności głównej przy podpisaniu aktu notarialnego.

Sąd I instancji uwzględnił skargę gminy, a Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną organu podatkowego. Sąd w pełni podzielił stanowisko, że kwotę należną (wynagrodzenie) stanowią uiszczone (zapłacone) odsetki od udzielo- nego kredytu oraz odsetki wprawdzie nieuiszczone, lecz których termin uiszczenia minął. W przypadku zatem usług kredytowych obowiązek podatkowy powstaje z momentem wykonania usługi, tzn. otrzymania lub upływu terminu zapłaty należnych odsetek (obowiązek będzie powstawał częściowo). Jeżeli wykonanie usługi powinno być udokumentowane fakturą, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w siódmym dniu od dnia wykonania (częściowego wykonania) usługi. NSA nie miał wątpliwości, że w sprawie były dwie transakcje: sprzedaży nieruchomości i usługa finansowa w postaci kredytu kupieckiego.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I FSK 1284/07