Osoby, które zapłaciły za granicą składki ubezpieczeniowe emerytalne i zdrowotne, będą mogły je odliczyć w polskim zeznaniu - tak przewidują zmiany do ustawy o PIT.
Zaproponowane rządowe zmiany w ustawie o PIT umożliwiają podatnikom odliczenie od dochodu składek emerytalno-rentowych zapłaconych za granicą na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i związane są z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 7 listopada 2007 r. (sygn. akt K 18/06). Trybunał uznał, że zakaz odliczania zagranicznych składek jest niezgodny z Konstytucją RP.

Składki emerytalne

Zgodnie z nowelizacją ustawy o PIT podatnik będzie mógł odliczyć od dochodu składki zapłacone na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne w państwie Unii Europejskiej, EOG (w skład którego wchodzą państwa UE oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) oraz Konfederacji Szwajcarskiej, pod warunkiem że składki te nie zostały odliczone od dochodu w państwie, gdzie była wykonywana działalność. Należy pamiętać, że odliczenie składek zapłaconych za granicą będzie dotyczyło wyłącznie tych składek, których podstawą wymiaru jest dochód podlegający opodatkowaniu.

Ubezpieczenie zdrowotne

Podobny skutek dla rozliczeń podatkowych będzie miało wprowadzenie możliwości odliczenia od podatku składek zdrowotnych zapłaconych za granicą w państwach Unii, Islandii, Norwegi, Liechtensteinie oraz Szwajcarii. Podatnik będzie mógł odliczyć od podatku składki zapłacone na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w tych państwach. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie będzie mogła przekroczyć 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki, czyli będą obowiązywać ograniczenia takie jak przy odliczaniu składek zapłaconych w Polsce.
Zgodnie z polskimi przepisami, ubezpieczony opłaca składkę w wysokości 9 proc. podstawy wymiaru, a odliczeniu od podatku podlega wyłącznie składka w wysokości 7,75 proc. podstawy wymiaru. Pozostała część składki jest finansowana przez ubezpieczonego z własnych środków. W konsekwencji nowelizacja ustawy o PIT wprowadza takie same zasady rozliczania zapłaconej za granicą i w Polsce składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dokumentacja podatkowa

Dodatkowo podatnik, który zechce skorzystać z odliczenia, musi posiadać dokumenty, z których wynikać będzie zarówno wysokość zapłaconych składek, jak i podstawa wymiaru składki (bez znaczenia jest sposób jej ustalenia w danym państwie), a także stopa procentowa zapłaconych składek. W przypadku gdy stopa procentowa składki obowiązująca w innym państwie będzie wyższa niż 7,75 proc., podatnik będzie musiał obliczyć kwotę składki, którą zgodnie z przepisami ustawy o PIT może odliczyć od podatku.
Wynikiem zmian będzie również możliwość weryfikacji informacji dotyczących zapłaty składek na ubezpieczenia w innych państwach dla organów podatkowych.
Zmiana przepisów ustawy o PIT w zakresie odliczania składek zapłaconych w obcych systemach ubezpieczeniowych powinna wejść w życie od 1 grudnia 2008 r., ze względu na wspomniany wyrok Trybunału Konstytucyjnego.
ODLICZANIE SKŁADEK
od dochodu - składki emerytalno-rentowe
od podatku - składki zdrowotne
7,75 proc.
taka stopa procentowa będzie podstawą odliczenia zapłaconej za granicą składki zdrowotnej