Ministerstwo Gospodarki w projekcie ustawy o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców zaplanowało też zmiany w kodeksie karnym skarbowym (główne zmiany dotyczą przestępstw z art.: 54, 55, 56, 60, 70).

Przestępstwem skarbowym jest czyn zabroniony pod groźbą kary grzywny, jeżeli kwota uszczuplonego lub narażonego na uszczuplenie podatku przekracza pięciokrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia.

Od 2011 roku niektóre sankcje za przestępstwa skarbowe mają być mniejsze o połowę. Dotyczy to kar za: uchylanie się od opodatkowania; nieujawnianie fiskusowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania; nieskładanie deklaracji; zatajanie działalności gospodarczej lub jej rozmiarów; posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą innego podmiotu (firmanctwo); podawanie w urzędzie skarbowym lub innym uprawnionym organie nieprawdy lub zatajanie prawdy.

Obecnie, w sytuacji gdy w wyniku wymienionych przewinień kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, podatnik podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Po zmianie przepisów zaplanowanych przez resort gospodarki w takich przypadkach kara ma wynieść do 360 stawek dziennych.