JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

W spadku po zmarłym 15 czerwca 1995 r. spadkodawcy pozostała zabudowana nieruchomość o obszarze 0,6164 ha, określona w księdze wieczystej jako gospodarstwo rolne. Od jakiej wartości będzie naliczony podatek od spadku, tj. czy jak od gruntów budowlanych czy jak od gruntów rolnych, zajmując jednocześnie stanowisko, że podatek powinien być naliczony jak od gruntów rolnych?

ODPOWIEDŹ IZBY

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) podstawę opodatkowania tym podatkiem stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów, ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia (z chwilą zgonu spadkodawcy) i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Natomiast art. 8 ust. 1 powołanej ustawy stanowi, że wartość nabytych rzeczy lub praw majątkowych przyjmuje się w wysokości określonej przez nabywcę, jeżeli odpowiada ona wartości rynkowej tych rzeczy i praw. Jednocześnie ust. 4 art. 8 stanowi, że jeżeli nabywca nie określił wartości nabytych rzeczy lub praw majątkowych albo wartość określona przez niego nie odpowiada, według oceny naczelnika urzędu skarbowego wartości rynkowej, organ ten wezwie nabywcę do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny. Jeżeli nabywca, pomimo wezwania, nie określił wartości lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, naczelnik urzędu skarbowego dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez nabywcę wyceny rzeczoznawcy.

Reguły dochodzenia do ustalenia specyficznej podstawy opodatkowania w postaci wartości rynkowej przedmiotu masy spadkowej mają na celu podwyższenie stopnia obiektywizmu tego rodzaju wielkości ekonomicznej, wymagającej szczególnej znajomości rynku danego rodzaju rzeczy lub praw majątkowych na danym terenie.

Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 21 listopada 2007 r. (nr IV/4306-0003/IN/07/EJ).

Ewa Matyszewska