JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ MINISTER

Od 1989 roku podatnik wykonuje pracę na terytorium Austrii. W państwie tym podatnik mieszka z zamiarem stałego pobytu oraz posiada austriacki certyfikat rezydencji podatkowej. W Polsce nie posiada żadnych zobowiązań kredytowych, gospodarczych ani rodzinnych. Na terytorium Polski mieszkają dorosłe dzieci podatnika. Czy w związku ze zmianą miejsca zamieszkania podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu?

ODPOWIEDŹ MINISTRA

Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., osoby fizyczne, jeżeli nie mają w Polsce miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy). Przepis ten zgodnie z art. 4a ustawy o PIT stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu.

Stosownie do art. 4 ust. 1 umowy polsko-austriackiej wyrażenie osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się państwie oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze, i obejmuje również to państwo, jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny. Określenie to jednak nie obejmuje osób, które podlegają opodatkowaniu w tym państwie w zakresie dochodu osiąganego tylko ze źródeł w tym państwie lub z tytułu majątku położonego w tym państwie.

W obowiązujących w 2006 roku przepisach polskiego prawa podatkowego pojęcie miejsca zamieszkania nie zostało zdefiniowane. Definicja miejsca zamieszkania znajduje w kodeksie cywilnym. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Warunek przebywania w danym miejscu ma charakter obiektywny i nie ma problemów dowodowych w wykazaniu, że dana osoba przebywa w danej miejscowości. Natomiast uznaje się np., że podatnik wykazuje zamiar stałego pobytu w danej miejscowości, jeżeli miejscowość ta stanowi dla niego centrum jego życiowej działalności, ocenianej w aspekcie jego powiązań osobistych i gospodarczych.

W opisanym przypadku, ze względu na ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze z Austrią, podatnik nie posiadał w 2006 roku miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce. W związku z tym podatnik w 2006 roku podlegał w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej w Polsce.

Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego ministra finansów z 15 października 2007 r. (nr DD4-033-0507/IDy/ 07/889).

Ewa Matyszewska