STAN FAKTYCZNY

Organy podatkowe zakwestionowały rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 rok. Podatnik w 1998 roku sprzedał trzy nieruchomości uzyskując przychód i opodatkował go 10-proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

UZASADNIENIE

Organ uznał, że aktywność podatnika w zakresie obrotu nieruchomościami w ciągu trzech kolejnych lat podatkowych wskazywała na zamiar wykonywania tych czynności w sposób ciągły. Dlatego przychody ze sprzedaży nieruchomości w 1998 roku należało zakwalifikować jako uzyskane z pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatnik zaskarżył niekorzystną decyzję do sądu administracyjnego. W obu instancjach sądy przyznały jednak rację organom podatkowym. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku oddalający skargę kasacyjną podatnika podkreślił, że w zaskarżonym wyroku przeanalizowano dokładnie przyjęte w doktrynie i orzecznictwie znamiona działalności gospodarczej opierające się na przytoczonej w wyroku definicji tej działalności z ustawy z 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej.

Ocena okoliczności uzyskania przez skarżącego przychodu z obrotu nieruchomościami nie budziła także w ocenie sądu wątpliwości. Nabywanie nieruchomości nie dla celów osobistych, lecz w celu ich sprzedaży z zyskiem, częstotliwość transakcji, skala przedsięwzięć (nieruchomości o znacznej wartości przeznaczone do gospodarczego wykorzystania) świadczy jednoznacznie o tym, że działalność skarżącego była nastawiona na czerpanie z niej dochodów i wypełniała znamiona działalności gospodarczej. Jak podkreślił NSA, na zasadach przewidzianych w art. 28 ust. 1 i 2 u.p.d.o.f. może zostać opodatkowany tylko taki przychód ze sprzedaży nieruchomości, który nie został uzyskany w ramach działalności gospodarczej.

Wyrok NSA z 12 czerwca 2007 r., niepublikowany

SYGN. AKT II FSK 788/06

ALEKSANDRA TARKA