STAN FAKTYCZNY

W styczniu 2006 r. podatnik zwrócił się o zwrot niektórych wydatków związanych z rozpoczętą w 2004 roku budową budynku mieszkalnego. Jako załącznik przedłożył 65 faktur VAT dokumentujących poniesione wydatki. Ostatecznie podatnik wykazał podatek do zwrotu na 7262 zł. Organy podatkowe określiły wysokość zwrotu na mniejszą kwotę - 5769 zł. Powodem odmowy zwrotu części podatku była m.in. nieodpowiednia zdaniem organów dokumentacja. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków związanych z zakupem materiałów budowlanych są faktury wystawione dla osoby fizycznej.

UZASADNIENIE

Spór ostatecznie trafił do sądu, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę podatnika. Sąd co prawda podzielił stanowisko organów podatkowych, że dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia zwrotu wydatków na materiały budowlane jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej. Niemniej jednak sąd zwrócił uwagę, że zgodnie z ustawą o zwrocie VAT faktura stanowi punkt wyjścia do obliczania kwoty do zwrotu.

W ocenie sądu w przypadku wątpliwości co do pewnych elementów faktury wystawionej osobie fizycznej, zgodnie z wymogami zawartymi w obowiązujących przepisach, możliwe jest dopuszczenie innych dowodów, które pozwalają zobrazować przebieg operacji gospodarczej w sposób niebudzący wątpliwości, zwłaszcza że chodzi o osobę, której zazwyczaj nie wystawia się faktur, z powodu braku obowiązku, i która wielokrotnie zdaje się na wiedzę podmiotu fachowego przedsiębiorcy, który powinien wystawiać dokumenty dla potrzeb VAT. Faktura ma bowiem obrazować w sposób dostateczny przebieg operacji gospodarczej.

Organ odwoławczy uznał stanowisko podatnika, że na spornych fakturach w sposób prawidłowy zostały uwzględnione zarówno usługi, jak i materiały budowlane, zauważył sąd. Strona przed wydaniem decyzji organu pierwszej instancji przedłożyła też dodatkowe źródła. Dlatego w ocenie sądu należało dowody uwzględnić przy wydawaniu rozstrzygnięcia o zwrocie podatku VAT. Pozwalały one zbadać, co kryło się pod zbiorczo określonymi w spornych fakturach pojęciami materiały, w sytuacji gdy faktury przedłożone przez stronę zawierały wartość netto i brutto materiałów w łącznej kwocie oraz łączną kwotę podatku, która podlegała wpłacie do budżetu. Pozwalały również na weryfikację, czy są podstawy do zwrotu VAT, czy też odmowy zwrotu VAT.

W ocenie sądu choć wszystkie podmioty, które mają obowiązek wystawiania faktur, powinny czynić to zgodnie z wymogami prawa, a w szczególności stosownie do wymagań przewidzianych w art. 106 ust. 1 ustawy o VAT. Jednak osoba fizyczna, która otrzymuje fakturę zbiorczą za zakupy, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o zwrocie VAT, ma możliwość - w sytuacji, gdy nie otrzymała faktury prawidłowej pod względem formalnym, tj. zawierającej wszystkie elementy wskazane w art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, a dowiedziała się o tym w trakcie postępowania podatkowego przed organem podatkowym - przedłożyć inne dowody pozwalające na odtworzenie stanu faktycznego. Osoba fizyczna, inaczej niż przedsiębiorca, który wystawia faktury VAT, nie musi wiedzieć, jakie elementy powinna zawierać faktura. Nie może też ponosić negatywnych konsekwencji działań podmiotu, którego obowiązkiem jest wystawianie prawidłowych pod względem formalnym dokumentów, w sytuacji gdy odbiorca faktury ponosi wydatki na zakup materiałów.

Wyrok WSA w Warszawie z 28 lutego 2007 r., niepublikowany

SYGN. AKT III SA/Wa 3759/06

ALEKSANDRA TARKA