ANDRZEJ POŚNIAK

doradca podatkowy z Kancelarii CMS Cameron McKenna

Tak

Prawo do odliczenia VAT będzie przysługiwać spółce, gdy kuchenka będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych VAT oraz gdy faktura będzie wystawiona na spółkę jawną, a nie wspólnika.

Zgodnie z ogólną zasadą w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W efekcie, kluczowe znaczenie dla rozpatrywanej sprawy ma okoliczność, czy zakupiona przez spółkę jawną kuchenka gazowa będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych przez tę spółkę. Sytuacja będzie wyrazista, a prawo do odliczenia VAT naliczonego - co do zasady - bezsprzeczne, jeżeli przedmiotem działalności spółki jawnej jest np. przygotowywanie i sprzedawanie potraw w ramach prowadzonej restauracji. Podobnie nie powinno być kwestionowane prawo do odliczenia VAT, gdy kuchenka ta zainstalowana została np. w siedzibie spółki, która jednocześnie nie jest lokalem mieszkalnym (tj. kuchenka nie jest wykorzystywana w ramach użytku domowego). Nieco bardziej jednak skomplikowana może być sytuacja, w której omawiana spółka zajmuje się np. świadczeniem usług księgowych, do tego siedzibą spółki jest lokal mieszkalny, a nabyta kuchenka służy zarówno pracownikom spółki jako wyposażenie biura, jak i mieszkańcom lokalu - w zakresie niezwiązanym z działalnością spółki. W takiej sytuacji spółka będzie uprawniona jedynie do częściowego odliczenia VAT naliczonego związanego z zakupem kuchenki, albowiem jedynie częściowo jest ona wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych przez spółkę.

Rozważając wskazaną kwestię, należy również wspomnieć, że istotne znaczenie dla odliczenia VAT od zakupionej kuchenki będzie miał również status podatkowy spółki jawnej. Jeżeli spółka ta nie będzie zarejestrowana dla potrzeb VAT, nie będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego.

Warto także dodać, że warunkiem odliczenia VAT od zakupionej kuchenki jest oprócz tego posiadanie przez tę spółkę właściwie wystawionej faktury VAT. Faktura taka powinna być wystawione na spółkę jawną, a nie na jej wspólnika. Wynika to z faktu, że to spółka jawna jest podatnikiem VAT, a nie jej wspólnicy, co różni się od uregulowań dotyczących podatków dochodowych. W efekcie to nie wspólnicy spółki jawnej, ale sama spółka będzie miała prawo - po spełnieniu m.in. wskazanych warunków - do odliczenia VAT naliczonego, związanego z zakupioną kuchenką gazową.

(EM)

Podstawa prawna

■ Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).