PAWEŁ MAŁECKI

doradca podatkowy w Kancelarii Doradców i Audytorów w Poznaniu

Tak

Za nieprawidłowe prowadzenie ewidencji urząd skarbowy może ukarać podatnika sankcją wynikającą z kodeksu karnego skarbowego. Jednak każdą sprawę należy rozpatrywać indywidualnie.

W opisanej sytuacji wszystko zależy od tego, czy wystawiona faktura dotyczy faktycznej operacji gospodarczej, czy też ilustruje czynność pozorną. Zgodnie z ustawą o rachunkowości księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, zaś za takie uznaje się księgi, jeżeli dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty. Dowody księgowe powinny być rzetelne, czyli zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują. Jeśli więc nadesłana faktura dokumentuje czynność pozorną, to powinna być odesłana do wystawcy faktury. Również ustawa o VAT przewiduje, że podatnik nie ma praw do odliczenia VAT naliczonego, jeżeli faktury stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane. Przypuszczam jednak, że wystawca faktury będzie próbował udowodnić, że prace opisane na fakturze zostały dokonane. Dodatkowo zadziwia niekonsekwencja z państwa strony. Z jednej strony odsyłacie fakturę twierdząc, że czynności opisanej na fakturze nie było, z drugiej strony domagacie się duplikatu takiej faktury. Żądanie wystawienia duplikatu dla spółki jest pewną akceptacją stanu faktycznego. Wystawca faktury będzie udowadniał, że skoro chcieliście państwo otrzymać duplikat, tzn. uznajecie, że transakcja miała miejsce. I tu wracamy do problemu, czy usługa miała miejsce czy nie. Od rozstrzygnięcia tego problemu zależy, czy transakcję tę powinno się ująć w księgach rachunkowych, czy też ją pominąć odsyłając fakturę.

(EM)

Podstawa prawna

■ Art. 24 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

■ Art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).