■  ZAPŁATA PODATKU. Do 7 grudnia muszą dokonać wpłaty podatku za listopad osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej. Za grudzień wpłata musi być dokonana do 28 grudnia.

Więcej www.mf.gov.pl

■  EGZAMIN PISEMNY W GRUDNIU. 10, 13 i 17 grudnia odbędą się egzaminy pisemne dla kandydatów na doradców podatkowych - poinformowała przewodnicząca komisji egzaminacyjnej do spraw doradztwa podatkowego prof. Jolanta Iwin-Garzyńska.

Więcej www.mf.gov.pl

■  ZANIECHANIE POBORU PODATKU. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian do rozporządzenia z 24 września 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników PIT i CIT. Powodem wydania rozporządzenia nowelizującego jest zmiana nazwy dostawcy zagranicznego w jednej z umów zawartych przez Skarb Państwa, wymienionych w zmienianym rozporządzeniu - nazwę NAMMO AS zastąpiono nazwą NAMMO RAUFOSS AS.

Więcej www.mf.gov.pl

■  DEKLARACJE ELEKTRONICZNE. Zgłoszenie upoważnienia podatnika lub osoby upoważnionej do składania i podpisywania e-deklaracji podpisem elektronicznym będzie od 1 stycznia 2008 r. przesyłane za pomocą interfejsu dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MF. Będzie się to odbywać poprzez zastosowanie protokołu wywoływania zdalnego dostępu do obiektów (SOAP), opisanego językiem opisu usług sieciowych (WSDL), szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci (SSL).

Więcej www. mf. gov. pl

■  ETS O PODATKU OD DZIERŻAWY. Odpłatna cesja prawa do dokonywania połowów ryb, w formie umowy dzierżawy zawartej na okres dziesięciu lat, nie stanowi najmu ani dzierżawy nieruchomości. Warunkiem jest jednak to, że z cesją tą nie wiąże się przyznanie prawa do zajmowania danej nieruchomości i wykluczenia wszelkich innych osób z korzystania z tego prawa - wyjaśnił ETS w wyroku z 6 grudnia 2007 r. w sprawie Gabriele Walderdorff przeciwko Finanzamt Waldviertel (C-451/06).

Więcej www.curia.eup