ORZECZENIE

Do końca 2007 roku istnieje możliwość zastosowania 7-proc. stawki VAT w przypadku robót związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą (z wyjątkiem budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, które również później będzie objęte mniejszą stawką). Zgodnie z przepisami za infrastrukturę taką można uznać drogę dojazdową, drogę wewnętrzną lub inną, pod warunkiem że posiada ona związek z budownictwem mieszkaniowym. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że w przypadku budowy drogi na rzecz gminy decydujące znaczenie mają plany gminy dotyczące zabudowy terenu. Jeśli gmina zamierza budować domy lub mieszkania komunalne, można uznać, że jest to budownictwo mieszkaniowe, a wybudowana droga - infrastrukturą towarzyszącą.

W sprawie, którą rozpatrywał sąd, gmina nie posiadała jednak takich planów. Na spornych terenach mają być budowane prywatne domy jednorodzinne. Sąd stwierdził, że skoro gmina nie realizuje przedsięwzięcia w ramach budownictwa mieszkaniowego, to nie można uznać, że budowa drogi stanowi infrastrukturę towarzyszącą opodatkowaną 7-proc. VAT. Spółka, która budowała drogę na zamówienie gminy (wygrała przetarg), musi więc zastosować stawkę podstawową VAT, czyli 22 proc. Jak podkreślał sąd, w sprawie nie miało znaczenia, czy jest to droga gminna, powiatowa czy wojewódzka.

Wcześniej organy podatkowe dowodziły, że za infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu nie można uznać drogi gminnej. Zdaniem sądu rozstrzygający jest art. 146 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), który określa definicję infrastruktury towarzyszącej.

Przez infrastrukturę taką rozumie się m.in. sieci rozprowadzające do budynków mieszkalnych, urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę, pod warunkiem że są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

Podatnicy powinni zatem pamiętać o tym, że infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu, a więc np. drogi osiedlowe, są do końca 2007 roku opodatkowane stawką 7 proc. VAT.

Sygn. akt III SA/Wa 1612/07

22 proc. wynosi stawka VAT na drogę, która nie stanowi infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl