•  VAT PRZY USŁUGACH ELEKTRONICZNYCH. Ministrowie finansów krajów UE porozumieli się w sprawie reformy naliczania VAT w usługach elektronicznych. Będzie on płacony w kraju klienta, nie zaP usługodawcy. W tradycyjnych usługach podatek płaci się tam, gdzie s+ one dostarczane i Pwiadczone. Droga elektroniczna pozwala na Pwiadczenie usług na odległoPć, co skłania usługodawców do wybierania siedziby tam, gdzie s+ one opodatkowane najniżej.
  •  ZMIANA USTAWY O RACHUNKOWO|CI. Rz+d przyj+ł wnioski ministrów dotycz+ce akceptacji projektów ustaw skierowanych do Sejmu VI kadencji. WPród zaakceptowanych projektów znalazła się nowelizacja ustawy o rachunkowoPci. Oznacza to, że prace nad ustaw+ będ+ toczyły się dalej. Rada Ministrów podjęła również decyzje w sprawie wycofania z prac sejmowych niektórych projektów ustaw, np. ustawy o finansach publicznych.
    Więcej www.kprm.gov.pl
  •  REFORMA FINANSÓW PUBLICZNYCH. Podczas konferencji Business Centre Club na temat reformy finansów publicznych eksperci stwierdzili reforma powinna obejmować nie tylko zmiany organizacyjne w tym sektorze, ale także zmianę struktury wydatków publicznych. Potrzebne s+ także: wzrost wskaĽnika zatrudnienia, który jest o 10 proc. niższy niż w krajach starej UE, reforma podatkowa, przyspieszenie prywatyzacji oraz reforma transferów socjalnych.
  •  POSIEDZENIE KOMITETU. Członkowie Komitetu Standardów RachunkowoPci spotkali się z wiceminister finansów Elżbiet+ Chojn+-Duch. Dyskutowano na temat zmian w ustawie o rachunkowoPci, a także, przygotowywanym nowym Krajowym Standardzie RachunkowoPci Rezerwy na zobowi+zania. Kolejne posiedzenie Komitetu odbędzie się 18 grudnia.
    Więcej www.mf.gov.pl
  •  NOWE ZASADY EKSPORTU. Komisja Europejska poinformowała o nowych procedurach eksportu towarów. To odpowiedĽ na nierespektowanie przez kraje spoza Unii Europejskiej elektronicznych komunikatów wywozu towarów generowanych przez nowy System Kontroli Eksportu (ECS). Poinformowano, że w UE karty papierowe potwierdzaj+ce wywóz s+ stopniowo wycofywane i od 1 lipca 2009 r. zostan+ całkowicie zast+pione komunikatami elektronicznymi.
    Więcej www.mf.gov.pl