Koniec roku to w każdej firmie czas porządków i gromadzenia odpowiedniej dokumentacji niezbędnej do rozliczenia podatkowego. My dziś wskazujemy, na co zwracać uwagę przy rozliczaniu kosztów uzyskania przychodów. Interpretacje organów podatkowych wraz z opiniami specjalistów rozwiązują najczęściej pojawiające się problemy w tym zakresie.
IZBA SKARBOWA W POZNANIU o pojęciach ustawowych
Koszty pośrednie ujmuje się w roku ich poniesienia
Wydatek stanowiący koszt pośredni, dotyczący roku 2008, należy ująć w kosztach roku 2008, mimo że dokumentująca go faktura została wystawiona i otrzymana w roku 2009.
JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA
Spółka prowadzi działalność produkcyjną. Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości wydatki ewidencjonowane są z podziałem na bezpośrednie i pośrednie koszty działalności.
31 stycznia 2009 r. spółka otrzymała fakturę wystawioną 27 stycznia 2009 r., którą podatnik został obciążony kosztami zarządzania oraz używania znaku towarowego w roku 2008.
Fakturę tę spółka ujęła jako składnik pośrednich kosztów działalności – w kosztach roku 2008, księgując ją pod datą 31 grudnia 2008 r. Czy spółka prawidłowo rozliczyła pośrednie koszty uzyskania przychodów, zaliczając wydatek dotyczący zarządzania oraz używania znaku towarowego dotyczący roku 2008 do kosztów uzyskania przychodów miesiąca grudnia 2008 r., w sytuacji, gdy faktura dokumentująca ten wydatek została wystawiona, otrzymana i fizycznie wprowadzona do ksiąg w następnym – 2009 roku?
ODPOWIEDŹ IZBY
W naszej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 15 ust. 4d ustawy o CIT, zgodnie z którym koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.
Jednocześnie za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
O zadekretowaniu dokumentu do danego miesiąca decyduje data dokonania operacji gospodarczej. Dekret na fakturze powinien wskazywać jako datę ujęcia w kosztach właśnie ten miesiąc, na który przypada data dokonania operacji. Data zapisu księgowego jest bowiem tylko datą techniczną wprowadzenia informacji do systemu.
Przez pojęcie dzień poniesienia kosztu rozumieć należy dzień, na który spółka uwzględniła koszt w prowadzonych przez nią księgach rachunkowych. Tym samym jest to dzień, w którym spółka ujęła przedmiotowy koszt w księgach, tj. 31 grudnia 2008 r.
W konsekwencji koszt zarządzania oraz używania znaku towarowego w roku 2008, którym spółka została obciążona na podstawie faktu- ry wystawionej 27 stycznia 2009 r. i otrzymanej 31 stycznia 2009 r., jako wydatek dotyczący roku 2008 został przez spółkę zaliczony do kosztów grudnia 2008 r. Tym samym stanowi on – zgodnie z art. 15 w związku z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – koszt podatkowy roku 2008.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Rozliczenie kosztów uzyskania przychodów na koniec roku.
DGP
Bartosz Głowacki, starszy konsultant, doradca podatkowy w MDDP Doradztwo Podatkowe / DGP
Mateusz Serafiński, prawnik w kancelarii Salans / DGP
Krzysztof Ścipień, starszy asystent podatkowy w BDO, biuro w Katowicach / DGP
Adam Hellwig, starszy menedżer w PricewaterhouseCoopers, biuro w Katowicach / DGP