W 2002 roku podatnik pracował w Holandii. Nie rozliczył zagranicznych zarobków w Polsce. Urząd skarbowy wszczął już postępowanie w związku ich zatajeniem. Podatnik chce złożyć wniosek o abolicję. Czy urząd zawiesi postępowanie abolicyjne?
Tak. Naczelnik urzędu skarbowego zawiesi postępowanie w sprawie umorzenia zaległości podatkowej w dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy toczy się postępowanie podatkowe w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek.
Taki przypadek występuje u naszego podatnika - w 2002 roku uzyskał on dochody w Holandii, nie rozliczył ich w Polsce i urząd skarbowy ze względu na niewskazane zarobki wszczął wobec podatnika postępowanie podatkowe.
Po drugie, postępowanie w sprawie abolicji zostanie zawieszone, gdy toczy się postępowanie przed sądem administracyjnym w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek o udzielenie abolicji.
Postępowanie w sprawie umorzenia zaległości lub zwrotu zawiesza się do dnia, w którym decyzja kończąca postępowanie w sprawie zobowiązania podatkowego stała się ostateczna lub orzeczenie sądu uprawomocniło się. Taka procedura pozwoli urzędowi skarbowemu prawidłowo określić wysokość umorzonej kwoty zaległości lub kwoty zwrotu.
Na koniec jeszcze jedna ważna uwaga. Jeżeli wobec podatnika toczy się postępowanie egzekucyjne albo postępowanie karne skarbowe dotyczące zobowiązania podatkowego w PIT za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek o udzielenie abolicji podatkowej - postępowanie to zawiesza się do dnia, w którym decyzja w sprawie umorzenia zaległości podatkowej lub decyzja w sprawie zwrotu stanie się ostateczna lub orzeczenie sądu uprawomocni się.
18 dni na złożenie wniosku o abolicję za 2002 rok