W kwestii rozliczenia podatkowego odsetek od otrzymanych kredytów czy pożyczek hipotecznych osobnego rozpatrzenia wymaga sytuacja podatników prowadzących działalność gospodarczą i wykorzystujących te środki np. na budowę nieruchomości, a które przeznaczają następnie na własne potrzeby albo na wynajem.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Przepisy te stanowią, że jeżeli uzyskane środki kredytowe zostanę przeznaczone na cele działalności gospodarczej, to kosztem podatkowym stają się tylko zapłacone odsetki (prowizje) od takiego kredytu.

W jaki zatem sposób rozliczyć podatkowo odsetki od pożyczek (kredytów) hipotecznych udzielonych na budowę nieruchomości – tj. na wytworzenie środka trwałego?

Przepis art. 22 ust. 8 ustawy o PIT stanowi, że kosztem uzyskania przychodów są odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23 ustawy. Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1, z uwzględnieniem ust. 2-18 uważa się w razie nabycia w drodze kupna – cenę ich nabycia.

Przy tym przepis art. 22g ust. 4 ustawy o PIT określa, że za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Jednak do kosztu wytworzenia nie zalicza się, oprócz wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży, także pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, a w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.