Podatnik traci prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii (nie dotyczy przekształcenia, łączenia lub podziału przedsiębiorcy). Podatnik traci to prawo również, gdy zostanie ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku lub zostanie postawiony w stan likwidacji albo otrzyma zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie.

W przypadku grupy kapitałowej utrata ulgi nastąpi także, jeżeli grupa kapitałowa utraci status podatnika. W takiej sytuacji korekty odliczonych wydatków dokona spółka, która wprowadziła nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Utrata prawa do odliczenia skutkuje po stronie przedsiębiorcy obowiązkiem zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń, a jeśli poniósł stratę, wówczas o tę kwotę powinien ją zmniejszyć. Zdarzenia te należy odzwierciedlić w zeznaniu podatkowym, składanym za rok, w którym wystąpiły. Wspomniana regulacja uzupełniona została szczególnymi rozwiązaniami dotyczącymi zasad rozliczania kosztów podatkowych oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Do rozwiązań tych należy możliwość zaliczenia w całości odpisów amortyzacyjnych od wartości nowych technologii, do kosztów uzyskania przychodów, mimo że podatnik skorzysta z prawa do odliczenia poniesionych wydatków na ich nabycie. W tym przypadku nie mają zastosowania przepisy art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o PIT i odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT. Do tych rozwiązań ponadto należy skrócenie okresu amortyzacji zakończonych prac rozwojowych z 36 do 12 miesięcy, a także zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na prace rozwojowe w roku podatkowym, w którym zostały ukończone, niezależnie od ich rezultatu, jeżeli nie mogą być uznane za wartości niematerialne i prawne.

Powstają wątpliwości, czy w przypadku zakupu oprogramowania odliczeniem objęte są również wydatki związane z jego wdrożeniem. W kwestii tej wypowiedział się Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście w postanowieniu nr PB1/423-23/06/KW z 23 lutego 2007 r. Z opinii urzędu wynika, że ulga obejmuje nie tylko koszty zakupu oprogramowania, ale również jego wdrożenia.

Andrzej Dębiec

partner Kancelaria Lovells

Not. KT