Podatnicy, którzy zawierają umowy w walucie obcej, będą przeliczali ją na złote po kursie z 31 grudnia, a nie 30 września.
Minister finansów zmienił rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych składanych przy zawieraniu umów cywilnoprawnych lub z zakresu prawa pracy. Zmiana dotyczy m.in. zasad przeliczania limitów powodujących obowiązek informacyjny.
Gdy umowa nie ma formy pisemnej, podatnik będzie miał obowiązek uwzględnić wartości należności lub zobowiązań z wystawionych lub otrzymanych faktur albo rachunków. Podobne zasady będą obowiązywały, gdy w umowie sporządzonej w formie pisemnej nie określono wartości należności lub zobowiązań. Natomiast jeśli umowa ma formę pisemną i określa wartość zobowiązań lub należności, wówczas uwzględnia się wartość wynikającą z tej umowy. Ponadto zgodnie z rozporządzeniem z 27 października 2009 r. (Dz.U. nr 187, poz. 1454) przeliczenia euro lub innej waluty obcej będzie dokonywać się według kursu średniego ogłoszonego przez NBP na 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym zawarto umowę lub wystawiono faktury albo rachunki potwierdzające zawarcie umowy. Obecnie przeliczenia dokonuje się po kursie na 30 września. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2010 r.