Spółki pomniejszą podstawę opodatkowania przy podwyższeniu kapitału zakładowego, o opodatkowaną przed przystąpieniem Polski do Unii pożyczkę zamienianą następnie na ten kapitał.
Reklama
Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wczoraj wyrok dotyczący polskich przepisów podatkowych. Trybunał odpowiedział w nim na pytanie polskiego NSA, czy zgodnie z przepisami wspólnotowymi, nakładając podatek kapitałowy na operację podwyższenia kapitału, organy podatkowe zobowiązane są uwzględnić operacje dotyczące tego samego składnika kapitału, które podlegały podatkowi kapitałowemu przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Była to sprawa Elektrowni Pątnów (C-441/08).
Jak wskazuje dr Nina Półtorak, dyrektor w Ernst & Young, która reprezentowała przed Trybunałem Elektrownię Pątnów, wyrok zapadł na gruncie dyrektywy regulującej kwestie dotyczące podatku kapitałowego – dotyczył możliwości uwzględnienia pożyczek udziałowca udzielonych i opodatkowanych przed przystąpieniem Polski do UE przy obliczaniu podstawy opodatkowania podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego wskutek tzw. konwersji pożyczek na kapitał, gdy Polska była już państwem członkowskim. Jego znaczenie z pewnością nie będzie ograniczać się jedynie do tego zagadnienia. Potwierdza on bowiem konieczność uwzględniania zdarzeń przedakcesyjnych dla oceny skutków prawnych występujących po akcesji.
– Z wyroku wynika, że polskie przepisy o podatku od czynności cywilnoprawnych nieprawidłowo implementowały w tym zakresie dyrektywę, nie zezwalając na odliczenie wartości takich pożyczek od podstawy opodatkowania podwyższenia kapitału – argumentuje dr Nina Półtorak.
W omawianej sprawie stanowisko Komisji Europejskiej było zbieżne ze stanowiskiem Elektrowni Pątnów. Dowodzi to, że polscy podatnicy dobrze poznali już regulacje i instytucje unijnego prawa podatkowego oraz potrafią z nich wyciągać prawidłowe konkluzje.
Wyrok ETS z 12 listopada 2009 r. w sprawie Elektrowni Pątnów II (C-441/08).