TRZY PYTANIA DO... TOMASZA TOCHOWICZA, doradcy podatkowego, menedżera w Deloitte - • Do końca sierpnia w całej Wspólnocie wydano 193 świadectwa Upoważnionego Przedsiębiorcy, z tego 172 w zaledwie pięciu krajach (Szwecja - 61, Niemcy - 46, Holandia - 24, Austria - 21, Wielka Brytania - 20). Polska należy do grupy 13 krajów, w których do tej pory świadectw nie wydano. Dlaczego?
- Na taki rezultat składa się wiele czynników. Po pierwsze, wśród polskich podmiotów nie obserwujemy nadmiernego zainteresowania możliwością uzyskania certyfikatu. O uzyskanie świadectwa starają się przede wszystkim firmy z zagranicznymi korzeniami, szczególnie te, które zajmują istotne miejsce w tzw. łańcuchu bezpiecznych dostaw - firmy logistyczne, spedytorzy, przewoźnicy. Po drugie, część przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski, nie jest przygotowana do uczestniczenia w postępowaniu certyfikacyjnym. Nie przedsięwzięli odpowiednich działań organizacyjnych. Po trzecie, pomimo niewielkiej liczby złożonych wniosków polskiej administracji celnej nie udało się jeszcze zakończyć żadnego postępowania.
• Dla kogo świadectwo Upoważnionego Przedsiębiorcy jest ważne?
- Certyfikat upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) zaświadcza, że działalność jego posiadacza realizowana jest przy spełnieniu ostrych wymogów dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa (nie tylko fizycznego, ale także finansowego, informatycznego itp.). Posiadacz certyfikatu AEO postrzegany jest przez europejskie administracje celne (niebawem również inne) jako podmiot na tyle wiarygodny, że można stosować w stosunku do niego obniżone kryteria kontroli. Przesyłki podmiotu AEO będą zdecydowanie rzadziej kontrolowane, a gdy to się wydarzy, to rewizja będzie realizowana poza kolejnością. Posiadacz certyfikatu starając się o pozwolenia celne (głównie chodzi o procedury uproszczone i gospodarcze) nie będzie ponownie poddawany procedurom sprawdzającym. Liczba różnych przywilejów dla AEO będzie w przyszłości poszerzana. Już z samego faktu posiadania świadectwa certyfikowane podmioty będą uzyskiwały rynkową przewagę, albowiem będą postrzegane jako wiarygodni partnerzy nie tylko dla administracji, ale również w biznesie.
• Jak uzyskać świadectwo AEO w Polsce?
- Świadectwa AEO wydawane są w Polsce przez izby celne w: Warszawie, Wrocławiu i Szczecinie. Zainteresowany podmiot musi złożyć wniosek, dokonać samooceny (obszerny kwestionariusz) i w razie potrzeby usprawnić swoją działalność tak, by pozostawała zgodna z wymaganiami. Konieczne jest również poczynienie przygotowań organizacyjnych związanych z samym postępowaniem certyfikacyjnym.