Komisja Przyjazne Państwo zdecydowała wczoraj o skierowaniu do marszałka Sejmu projektu nowelizacji ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Nowelizacja, która dotyczy opodatkowania przychodów z najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze, zakłada przesunięcie terminu na złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze ryczałtu do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wynajmujący osiągnął pierwszy przychód. Podatnicy, którzy pierwszy przychód z tytułu wynajmu uzyskają w grudniu, będą mogli złożyć oświadczenie do końca roku.

Obecnie podatnik, który w trakcie roku uzyskuje przychodów z najmu i chce skorzystać z ryczałtu musi zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej na dzień przed uzyskaniem przychodu. Powoduje to, że podatnik, który przy podpisywaniu umowy przyjmuje od najemcy określoną kwotę np. tytułem zaliczki traci prawo do wyboru ryczałtu w pierwszym roku.

Zmiana umożliwi osobom fizycznym rozpoczynającym wynajem zgłoszenie wyboru ryczałtu w trakcie roku podatkowego, już po podpisaniu umowy i przyjęciu pieniędzy od najemcy.