JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Podatnik zamierza rozpocząć działalność gospodarczą na terytorium Polski związaną z wynajmowaniem nieruchomości. W tym celu zamierza utworzyć, wraz z inną osobą fizyczną, spółkę komandytową. W celu sfinansowania części zakupu nieruchomości zostanie zawarta umowa kredytowa z bankiem. Pozostałe pieniądze będą pochodzić z udzielonej spółce pożyczki przez spółkę kapitałową z siedzibą za granicą powiązaną kapitałowo z utworzoną spółką komandytową albo trust działający zgodnie z prawem Anglii i Walii. Czy podatnik może zaliczyć do kosztów odsetki od otrzymanej pożyczki w momencie ich kapitalizacji?

ODPOWIEDŹ IZBY

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 23 ustawy o PIT.

Kosztami uzyskania przychodu są zatem wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością. Z oceny związku z prowadzoną działalnością powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów z danego źródła.

Nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów wydatki na spłatę pożyczki lub kredytu oraz naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki. Wyjątkiem od tej zasady jest możliwość zaliczenia do kosztów skapitalizowanych odsetek od pożyczek.

Dzień kapitalizacji odsetek należy traktować na równi z datą ich faktycznego uzyskania. Kapitalizacja odsetek polega na ich doliczeniu do kwoty głównej długu.

Skoro więc w przypadku kapitalizacji dochodzi do dopisania naliczonych odsetek do pierwotnej kwoty pożyczki za zgodą wierzyciela, to należy uznać to za sposób zadysponowania naliczonych odsetek, które czynią zadość roszczeniu pożyczkodawcy o ich zwrot. Wynika z tego, że już od dnia kapitalizacji wierzyciel uzyskuje korzyść ekonomiczną w postaci zwiększenia kwoty, od której naliczane są dalsze odsetki.

Zatem skapitalizowane odsetki od pożyczki zaciągniętej dla osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła mogą być zaliczone do kosztów w dacie ich kapitalizacji.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 października 2009 r. (nr IPPB1/415-608/09-2/EC)

OPINIA

Kamila Bielecka

ekspert z Kancelarii Grynhoff Woźny Maliński

W przedstawionej interpretacji organ podatkowy potwierdził stanowisko podatnika zawarte we wniosku. Pożyczkobiorca może zaliczyć w koszty wartość skapitalizowanych odsetek od pożyczki w dacie ich kapitalizacji, tj. przekształcenia odsetek na kapitał pożyczki, przy czym jednocześnie pożyczkodawca zobowiązany jest z tą samą datą rozpoznać przychód. Na skutek kapitalizacji odsetki tracą swój dotychczasowy charakter i stają się składnikiem kapitału zadłużenia, czego konsekwencją jest naliczanie oprocentowania od nowej, wyższej podstawy, na którą składa się kwota pożyczki oraz doliczone odsetki. W rezultacie zobowiązanie dotyczące spłaty skapitalizowanej części odsetek wygasa, a kapitalizacja staje się swoistą formą zapłaty za zobowiązanie z tytułu należnych odsetek, powoduje bowiem wygaśnięcie ciążącego na dłużniku obowiązku ich spłaty. Jest to kolejny argument przemawiający za zaliczeniem kwoty skapitalizowanych odsetek w koszty podatkowe w momencie ich kapitalizacji. Termin, w jakim odsetki ulegają kapitalizacji, strony dowolnie określają w umowie pożyczki lub kredytu.