ORZECZENIE

Strona skarżąca będąca osobą fizyczną nabyła nieruchomość w drodze dziedziczenia. Następnie w wyniku podziału powstało 16 działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną i nastąpiła ich sukcesywna sprzedaż. Strona uznała, że jej działanie nie wypełnia znamion działalności gospodarczej z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Zdaniem organów podatkowych, w przedmiotowej sprawie występuje częstotliwość. Wynikać to miało m.in. z liczby aktów sprzedaży, z działań, jakie zostały podjęte, ukierunkowanych na zbycie działek budowlanych - co przesądza o klasyfikacji tych działań podatnika jako działalności gospodarczej.

Strona wskazała na wyrok NSA z 29 października 2007 r. (sygn. I FSP 3/07), w którym uznano, że sprzedaż poszczególnych działek, jaka następuje po podziale nieruchomości, nie może być opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Wyprzedaż własnego majątku nie nosi znamion działalności gospodarczej. Koncepcja organów prowadziłaby do konstatacji, że jednorazowa sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z VAT, natomiast - w przypadku gdy ta sama nieruchomość zostanie podzielona na kilka części i sprzedaż następuje sukcesywnie - zostanie opodatkowana.

WSA uchylił decyzję i wskazał, że zmiana sposobu zbycia nieruchomości z jednorazowej sprzedaży na sprzedaż poszczególnych (powstałych w wyniku jej podziału) działek nie może tak daleko zmieniać charakteru zbywcy - z osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej i niebędącej podatnikiem w przypadku sprzedaży jednorazowej, w podatnika, gdy następuje sprzedaż częściowa.

Sygn. akt I SA/Gl 571/07

ARKADIUSZ PIETRECZEK

Zespół Zarządzania Wiedzą Podatkową Deloitte

Więcej: www.deloitte.com/pl/podatki