PORADA

Podatnicy są właściciela- mi mieszkania. 23 maja 2008 r. minie pięć lat, jak podpisali akt notarialny. - Chcemy to mieszkanie darować synowi, który w tym roku rozpoczął budować dom. Na budowę syn zaciągnął kredyt. Po otrzymaniu od nas mieszkania chciałby je sprzedać i pieniądze przeznaczyć na budowany dom. W tym mieszkaniu syn mieszka i jest zameldowany na stałe od 21 lat. Kiedy syn może sprzedać mieszkanie, aby uniknąć podatku dochodowego od osób fizycznych? - pyta nas czytelniczka w liście do redakcji.

Paweł Małecki, doradca podatkowy w Kancelaria Doradców i Audytorów w Poznaniu odpowiedział, że syn nabędzie mieszkanie dopiero od momentu otrzymania darowizny i od końca roku, w którym nabyto mieszkanie biegnie termin pięcioletni, po upływie którego nie występuje podatek dochodowy. Podatnik może jednak skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 punkt 126 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem zwolnione z podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

  • budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
  • lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
  • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

- jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

- Zwolnienie, o którym mowa, ma zastosowanie do przychodów podatnika, który, w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Niestety, organy podatkowe generalnie przyjmują niekorzystne dla podatnika stanowisko zakładając, że przepis ten wymaga, by podatnik był zameldowany w lokalu już po jego wykupieniu (np. pismo Urzędu Skarbowego w Wejherowie z 17 września 2007; nr PB/OPD/415-79/07/ER) - radził Paweł Małecki.

Jego zdaniem w takiej sytuacji syn nie mógłby ze zwolnienia skorzystać. Z przepisów ustawy o PIT nie wynika jednak dodatkowy warunek, by podatnik był zameldowany w lokalu przez 12 miesięcy po dacie zbycia.

- Mam wątpliwości co do takiego poglądu i jestem zdania, że wystarczy być po prostu w sprzedawanym lokalu przez 12 miesięcy zameldowany przed datą zbycia. Ostatnio Izba Skarbowa w Szczecinie w piśmie z 15 października 2007 r.; nr DPB-2.35-416003-19/07 wydała pierwszą korzystną dla podatnika interpretację, że wystarczy tylko zameldowanie w okresie 12 miesięcy przed datą zbycia i innych warunków po prostu nie ma. Nawet więc sprzedaż mieszkania po kilku dniach od otrzymania darowizny powinna być zwolniona z podatku dochodowego - argumentował Paweł Małecki.

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl