W jednej ze spraw dotyczących przedsiębiorstw energetycznych udało się przełamać niekorzystne podejście do opodatkowania urządzeń energetycznych. W wydanym w zeszłym tygodniu wyroku (sygn. akt I SA/Gd 598/07) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku stwierdził, że obiekty energetyczne, znajdujące się w budynkach, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Takie urządzenia należy uznać za element budynku, w którym się znajdują, a nie odrębną od budynku budowlę.

Stanowisko zajęte przez WSA jest zgodne z utartym rozumieniem przepisów prawa budowlanego przez organy administracji budowlanej i sądy orzekające w sprawach budowlanych. W praktyce tych organów możliwość istnienia budowli w budynku była od dawna poddawana w wątpliwość. Jako przykład może służyć uchwała NSA (sygn. akt OPS 7/02), zgodnie z którą trudna do przyjęcia byłaby koncepcja dopuszczająca pozostawienie w obrocie prawnym dwóch samodzielnych pozwoleń na budowę (w odniesieniu do obiektu i obiektu wewnątrz niego), gdyż niełatwa, a wręcz niemożliwa do rozwiązania byłaby kwestia wzajemnej między nimi relacji. Podobnie wypowiadali się również przedstawiciele doktryny. Po raz pierwszy jednak do takiej interpretacji przepisów przychylił się sąd administracyjny orzekający w sprawie podatkowej.

Za stanowiskiem sądu przemawiają również argumenty natury konstytucyjnej, w szczególności wymóg precyzyjnego określania granic opodatkowania. Rozszerzająca interpretacja przepisów przez organy podatkowe i sądy dotychczas nie pozwalała przedsiębiorcom na precyzyjne określenie, co podlega opodatkowaniu jako budowla. W omawianym wyroku sąd jasno wskazał, które obiekty z pewnością opodatkowaniu nie podlegają. Pogląd sądu może stanowić istotną wskazówkę dla podatników.

Stanowisko sądu może przyczynić się również do zmiany dotychczasowej, niekorzystnej linii orzeczniczej. Jest ono szansą na zmniejszenie obciążeń przedsiębiorców w podatku od nieruchomości, poprzez wyłączenie z podstawy opodatkowania wartości obiektów znajdujących się w budynkach.

AGNIESZKA TAŁASIEWICZ

partner Ernst & Young

Not. EM