ZMIANA PRAWA Od 1 stycznia 2008 r. nastąpi aktualizacja wzoru formularza ORD-U dotyczącego umów zawieranych z nierezydentami.

Został opublikowany projekt rozporządzenia ministra finansów, zmieniający rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych. Planowane zmiany mają na celu aktualizację wzoru informacji o umowach zawartych z nierezydentami (formularz ORD-U). Przypomnijmy, że osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do sporządzania i przekazywania informacji bez wezwania przez organ podatkowy o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego. I właśnie do tego celu służy druk ORD-U.

Zmiany dotyczą struktury formularza i uzupełniają jego treść. Przede wszystkim dodano pozycję odnoszącą się do celu złożenia formularza, w której trzeba wskazać, czy składana jest informacja, czy też jej korekta.

Zmieniono też sposób prezentacji danych identyfikacyjnych dotyczących podmiotu obowiązanego. Zamiast podawać je w jednym polu, teraz podawane mają być w odrębnych rubrykach. Został też rozszerzony zakres danych identyfikacyjnych dotyczących nierezydenta (strony umowy). Konieczne będzie podawanie następujących danych: imię ojca i matki; data urodzenia lub data rozpoczęcia działalności; kraj i miejscowość urodzenia, kod kraju urodzenia, numer identyfikacyjny (jest to numer służący dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych uzyskany w państwie nierezydenta); kraj i kod kraju wydania numeru identyfikacyjnego, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość, kraj i kod kraju jego wydania.

W części dotyczącej adresu siedziby lub zamieszkania nierezydenta zrezygnowano z podawania danych dotyczących województwa, powiatu, gminy, poczty. Po zmianie numer identyfikacji podatkowej (NIP) będzie podawany jedynie w sytuacji, jeżeli nierezydent (strona umowy) posiada NIP. Zmienione rozporządzenie ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2008 r.

NIEREZYDENT W ROZUMIENIU PRAWA DEWIZOWEGO

Nierezydentami są:

  •  osoby fizyczne oraz osoby prawne, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu (nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów),
  •  obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.

Ewa Matyszewska

ewa.matyszewska@infor.pl

Więcej www.mf.gov.pl