Podatnik chce skorzystać z abolicji podatkowej. W 2002 roku pracował trochę w Wielkiej Brytanii i nie rozliczył zarobionych pieniędzy w Polsce. Czy jest specjalny wniosek dla abolicji?
Tak. Podstawowym warunkiem korzystania z abolicji podatkowej jest złożenie wniosku o umorzenie zaległości podatkowej oraz zwrot podatku dochodowego (PIT-AZ). Jednak złożenie PIT-AZ to nie koniec formalności. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie AZ-O złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, potwierdzające wysokość: uzyskanych przychodów z pracy za granicą oraz zapłaconego za granicą podatku (jeżeli podatnik był obowiązany do jego zapłaty).
Do wniosku o umorzenie zaległości podatkowej należy również dołączyć zeznanie podatkowe za rok, którego dotyczy wniosek, chyba że podatnik złożył zeznanie podatkowe przed dniem wystąpienia z wnioskiem o umorzenie długu. Jeżeli w złożonym (przed dniem złożenia wniosku o abolicję) zeznaniu podatkowym za rok, którego dotyczy wniosek, podatnik nie wykazał uzyskanych przychodów zagranicznych, lub wykazał je w niepełnej wysokości, do wniosku należy dołączyć korektę zeznania podatkowego za ten rok.