PODATKI

Różnica w zaliczaniu wydatków do kosztów wynika m.in. z różnych form opodatkowania. Dla przykładu – osoby opodatkowane w formie karty nie mają żadnych możliwości wliczania tych wydatków w koszty, podobnie ryczałtowcy. Jednak samochód stanowiący własność firmy muszą ująć w wykazie środków trwałych i amortyzować. Ważna jest też forma własności samochodu, jego ładowność, a nawet cena. Dopiero w zależności od charakteru tych poszczególnych parametrów powstaje prawdziwa siatka potencjalnych możliwości.

Pułapki podatkowe

Często jest tak, że przedsiębiorca, który funkcjonuje jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, dysponuje tylko jednym samochodem. Nawet jeśli wykorzystuje go wyłącznie do celów prowadzonej działalności (a w sprawach prywatnych jeździ autobusami), to fiskus i tak będzie próbował dowieść, że taki pojazd jest bardziej pojazdem „prywatnym” niż „służbowym”. Dlatego wielu przedsiębiorców znajdujących się w takiej sytuacji woli rozliczać samochód jako prywatny wykorzystywany czasami dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. Przynajmniej do czasu, gdy w rodzinie nie pojawi się drugi pojazd.

O tym, jaki wariant rozliczania samochodu (lub samochodów) przyjąć w konkretnym przypadku, powinny przesądzać co najmniej cztery okoliczności: potrzeby firmy, wygoda, koszt i rachunek podatkowy. Możne to wyglądać tak, jak w przykładzie sposób rozliczania samochodu na str. 4.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) definiują samochód osobowy jako pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż dziewięciu osób – łącznie z kierowcą.

Inne pojazdy

Za samochód osobowy nie jest uznawany pojazd samochodowy mający jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowany na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van.

Ponadto ustawa o PIT za samochód osobowy nie uznaje pojazdu samochodowego mającego więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u którego długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 proc. długości pojazdu. Dla obliczenia takiej proporcji długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków.

Według przepisów PIT, samochodem osobowym nie jest też pojazd będący samochodem specjalnym w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy o VAT, czyli: agregat elektryczny, agregat spawalniczy, bankowóz, do prac wiertniczych, koparka, koparkospycharka, ładowarka, do oczyszczania dróg, podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, pomoc drogowa, zimowego utrzymania dróg, żuraw samochodowy, pogrzebowy.

Za samochód osobowy nie mogą być uznane tzw. pick-upy, czyli pojazdy samochodowe, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków, a także pojazdy samochodowe, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

UWAGA POTWIERDZENIE BADANIA TECHNICZNEGO

Zaświadczenie potwierdzające badanie techniczne podatnik obowiązany jest dostarczyć w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego

W przypadku pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony spełnienie wymagań określonych w ustawie o PIT, pozwalających na niezaliczenie danego pojazdu samochodowego do samochodów osobowych, stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego. Badanie musi być przeprowadzone przez okręgową stację kontroli pojazdów i potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę stację, a w dowodzie rejestracyjnym pojazdu powinna być właściwa adnotacja o spełnieniu wspomnianych wymagań. Nie jest natomiast wymagane przeprowadzanie dodatkowego badania technicznego w przypadku samochodów będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy o VAT.