ORZECZENIE

Zapadł wyrok dotyczący porozumień w sprawach cen transakcyjnych. WSA w Warszawie uznał, że porozumienia mogą dotyczyć jednorazowych transakcji, które w momencie wydania decyzji były już zrealizowane. Minister finansów ma obowiązek wydania decyzji w sprawie porozumienia, nawet jeśli transakcja - będąca w toku w momencie złożenia wniosku - została zrealizowana i zakończona, zanim minister zdążył wydać decyzję w sprawie porozumienia - uznał sąd. Dodał, że istota porozumień cenowych dotyczy - zgodnie z konwencją OECD, na podstawie której powstały polskie przepisy - transakcji przyszłych.

Spór, który rozstrzygnął WSA, sprowadzał się do interpretacji art. 20c Ordynacji podatkowej. Przepis ten stanowi, że porozumienie obejmuje transakcje, które zostaną dokonane po złożeniu wniosku o zawarcie porozumienia, ale także - jak podkreślił sąd - transakcje, których realizację rozpoczęto przed dniem złożenia wniosku. Chodzi jednak o transakcje przyszłe dla podatnika, a nie dla ministra finansów.

Organy podatkowe domagały się uznania, że minister posiada obowiązek wydania decyzji jedynie w przypadku transakcji przyszłych, to znaczy rozpoczętych i zakończonych po wydaniu decyzji o porozumieniu cenowym.

Skarżąca zawarła umowę przedwstępną dotyczącą sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych. Spółka wystąpiła do ministra finansów o wyjaśnienie wątpliwości, a następnie złożyła wniosek. Minister umorzył postępowanie, ponieważ uznał, że transakcja jednorazowa została sfinalizowana przed wydaniem decyzji. WSA uchylił tę decyzję i stwierdził, że organ podatkowy powinien wydać decyzję w sprawie porozumienia cenowego.

Sygn. akt III SA/Wa 1446/07

proc. wartości transakcji wynosi opłata od wniosku o uznanie przez ministra finansów cen transakcyjnych

Łukasz Zalewski

lukasz.zalewski@infor.pl