Przy rozliczeniu podatkowym przedsiębiorcy będący podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), zestawiając poniesione przez siebie wydatki w ramach prowadzonej działalności, muszą nie tylko prawidłowo je udokumentować, ale również odpowiednio powiązać datę ich poniesienia z przychodami. Takie rozliczenie wydatków ponoszonych w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej dla celów podatkowych określa się jako rozliczanie kosztów w czasie. Oczywiście podstawowym warunkiem rozliczania kosztów podatkowych jest to, że aby poniesione wydatki mogły zostać przeznaczone do odliczenia, nie mogą występować na tzw. negatywnej liście wydatków, która wyłącza je z pozycji kosztów uzyskania przychodów.

Ewidencja w księgach

Dla podatników CIT istotne jest to, że obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dla celów ewidencji narzuca na nich co do zasady wyłącznie memoriałową metodę rozliczania kosztów. Wynika to z przepisów ustawy o rachunkowości. Zgodnie z nią księgi rachunkowe muszą prowadzić spółki kapitałowe (w tym również w organizacji), a także inne osoby prawne mające siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Polski.

Niezależnie jednak od obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych przez podatników CIT istnieją pewne rodzaje wydatków, które są ujmowane w koszty podatkowe dopiero w momencie ich faktycznej zapłaty. Metoda kasowa, którą co do zasady stosują podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów, będzie mieć jednak zastosowanie w pewnych sytuacjach również do kosztów ponoszonych przez spółki kapitałowe (np. wynagrodzenia pracownicze czy odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne).

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji znajdziesz więcej informacji na temat:

Kwalifikacji kosztów

Związku kosztów i przychodów

Kosztów bezpośrednich

Kosztów pośrednich

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: W jaki sposób spółka kapitałowa rozlicza w czasie swoje wydatki.

Zobacz nowy dodatek Dziennika Gazety Prawnej: Ekspert GP.