ORZECZENIE

Spółka złożyła korektę deklaracji VAT, wykazując za maj i czerwiec mniejszy niż uprzednio podatek naliczony, a w lipcu podatek naliczony w kwocie wyższej. Wystąpiła do organu o zaliczenie nadpłaty powstałej w lipcu na poczet zaległości podatkowych z maja i czerwca.

Organ zaliczył kwotę nadpłaty na poczet zaległości wraz z odsetkami za zwłokę. Odsetki obliczył od dnia następnego po dacie płatności podatku wynikającego z deklaracji do dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Podatnik uznał, że organ nieprawidłowo określił datę nadpłaty, a co za tym idzie, także okres zwłoki, za którą należą się odsetki. Powołał się na art. 73 par. 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że nadpłata powstaje z dniem zapłaty przez podatnika podatku w wysokości większej od należnej. W wyniku złożonego odwołania organ II instancji podtrzymał stanowisko zawarte w decyzji, wskazując że zgodnie z art. 73 par. 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej nadpłata powstaje z dniem złożenia korekty deklaracji w podatku od towarów i usług, a na podstawie art. 76a par. 2 pkt 2 Ordynacji zaliczył nadpłatę z dniem złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty.

Spółka złożyła skargę do WSA. Sąd oddalił skargę, uznając, że przepisy nie pozostawiają wątpliwości w tej sytuacji. Ogólna zasada stanowi, że nadpłata powstaje w chwilą zapłaty przez podatnika kwoty większej od należnej, ale w stosunku do VAT chwila postania nadpłaty jest wyznaczona na dzień złożenia korekty deklaracji - zarówno w sytuacji gdy korekta zmniejsza kwotę podatku należnego, jak i zwiększa kwotę podatku naliczonego.

Sygn. akt I SA/Wr 1244/07

Więcej: www.deloitte.com/pl/podatki

Zbigniew Stecz

Zespół Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte