Minister finansów wydał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z rozporządzeniem z 29 września 2009 r. (Dz.U. nr 169, poz. 1329) możliwe jest zaniechanie poboru podatku od osób fizycznych od jednorazowego świadczenia pieniężnego (zadośćuczynienia) otrzymanego przez: spadkobierców osób, które na skutek działań wojska, milicji i innych organów aparatu bezpieczeństwa poniosły śmierć w związku z wystąpieniami wolnościowymi na rzecz odzyskania przez Państwo Polskie suwerenności, niepodległości oraz respektowania praw człowieka i obywatela. Odnosi się to do zdarzeń zaistniałych w czerwcu 1956 r. w Poznaniu, w październiku 1957 r. w Warszawie, w grudniu 1970 r. na Wybrzeżu (w Elblągu, Gdańsku, Gdyni i Szczecinie), w czerwcu 1976 r. w Radomiu, w okresie stanu wojennego trwającego od 13 grudnia 1981 r. do 22 lipca 1983 r. oraz w trakcie tłumienia manifestacji lub strajków w latach 1983–1989.

Zaniechanie dotyczy kwot uzyskanych od byłego zakładu pracy tych osób lub podmiotu będącego następcą prawnym tego zakładu, do wysokości nieprzekraczającej kwoty 250 tys. zł. Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych w latach 2009–2010.