Minister finansów w rozporządzeniu z 29 września 2009 r. ogłosił aktualnie obowiązujące wzory podatkowych formularzy identyfikacyjnych. Nowe druki NIP będę musiały wypełniać zarówno osoby zakładające działalność gospodarczą, jak i aktualizujące swoje dotychczasowe dane, w tym wspólnicy spółek, oraz wszyscy podatnicy PIT, którzy zamierzają np. zaktualizować numer swojego konta bankowego wykorzystywanego w rozliczeniach z urzędem skarbowym.

Ogłoszenie nowych formularzy NIP wynika z konieczności dostosowania ich treści do nowelizacji ustawy z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w tym ustawy o NIP. Związane jest to przede wszystkim z uchyleniem przepisu dotyczącego dołączania do zgłoszenia identyfikacyjnego i aktualizacyjnego przez podatników prowadzących działalność gospodarczą, płatników podatków i płatników składek ubezpieczeniowych wierzytelnionych lub urzędowo poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających informacje objęte zgłoszeniem. Chodzi przede wszystkim o odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, umowy spółki, dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

Do wyczerpania nakładu, jednak nie dłużej niż do 31 stycznia 2010 r., mogą być stosowane dotychczasowe wzory formularzy, tj. określone w rozporządzeniu ministra finansów z 14 listopada 2003 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych.

Rodzaje zgłoszeń identyfikacyjnych (NIP)

NIP-1 Zgłoszenie identyfikacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą – niebędącej przedsiębiorcą

NIP-2 Zgłoszenie identyfikacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem

NIP-3 Zgłoszenie identyfikacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej

Załączniki do NIP-1, NIP-2

NIP-B Informacja o rachunkach bankowych

NIP-C Informacja o miejscach prowadzenia działalności Załączniki do NIP-2

NIP-2/A Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu

NIP-D Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra finansów z 29 września 2009 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych (Dz.U. nr 161, poz. 1282).