Wszystkie osoby, które zdecydowały się na dochodzenie swoich praw przed sądem, chcą jak najszybszego załatwienia sprawy. Jednak postępowania sądowe z reguły trwają dość długo. Znaczne przeciąganie sprawy sądowej może zostać uznane za przewlekłość. W takim przypadku można złożyć skargę na przewlekłość. Dotyczy to wszystkich postępowań sądowych. Skargę na przewlekłość postępowania może złożyć też podatnik, który kwestionuje rozstrzygnięcia organów podatkowych przed sądem administracyjnym. I choć po reformie sądownictwa administracyjnego czas oczekiwania na sprawę sądową znacznie się skrócił, warto jednak wiedzieć, jakie uprawnienia przysługują skarżącym.

Kiedy można wnieść skargę

Ustawa dotycząca skargi na przewlekłość została niedawno zmieniona. Zmiana weszła w życie 1 maja 2009 r. Przede wszystkim nowa jest nazwa samego aktu. Obecnie jest to ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Ustawa reguluje zasady i tryb wnoszenia oraz rozpoznawania skargi. Chodzi o sytuacje, gdy prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki zostało naruszone na skutek działania lub bezczynności sądu (także prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze).

Ustawa ma zastosowanie też do wykonania orzeczeń sądowych. Strona może wnieść skargę, gdy na skutek działania lub bezczynności sądu albo komornika sądowego doszło do naruszenia jej prawa do przeprowadzenia i zakończenia bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy egzekucyjnej lub innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego.

Ustawodawca zarówno w przypadku rozpoznania sprawy, jak i wykonania wyroku posługuje się terminem bez nieuzasadnionej zwłoki. Jest to tzw. klauzula generalna, która nie ma jednej jednoznacznej definicji. Przepisy zawierają jednak wskazówki, kiedy skarga ma uzasadnione podstawy.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść: Kto i kiedy może złożyć skargę na przewlekłość postępowania.

Nowy dodatek Dziennika Gazety Prawnej - Ekspert GP