ZBIGNIEW BŁASZCZYK

doradca podatkowy, spółka doradztwa podatkowego GRNB-Partner

Tak

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nabytych części zamiennych do samochodu.

Na podstawie przedstawionego opisu przyjmuję, że przedsiębiorca jest podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny, zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Również czynności, których dokonuje podatnik, są opodatkowane (stawką podstawową), wobec czego nie ma przesłanek podmiotowych ani przedmiotowych do ograniczania prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu części zamiennych.

Fakt wykorzystywania zakupionych części zamiennych służących do napraw samochodów klientów warsztatu, do naprawy samochodu własnego nie jest istotny, gdyż samochód dostawczy (własny) służy w całości sprzedaży opodatkowanej. Również bez znaczenia jest, czy samochód dostawczy to samochód osobowy, czy też inny pojazd samochodowy w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Ograniczenia wyżej wymienione nie mają zastosowania w badanym przypadku. Niżej prezentowany przepis art. 88 ustawy o VAT wymienia enumeratywnie przypadki, kiedy nie można obniżyć podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stanowi on, że obniżenia kwoty podatku nie stosuje się do nabywanych przez podatnika: 1) importu usług, w związku z którymi zapłata należności jest dokonywana bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionych w załączniku nr 5 do ustawy; 2) towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego; 3) paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3; 4) usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem przypadków, gdy usługi te zostały nabyte przez podatników świadczących usługi turystyki, jeżeli w skład usługi turystyki, opodatkowanej na zasadach innych niż określone w art. 119, wchodzą usługi noclegowe lub gastronomiczne albo jedne i drugie lub nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób; 5) towarów i usług, których nabycie zostało udokumentowane fakturami otrzymanymi przed dniem utraty zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 lub 9 albo przed dniem rezygnacji z tego zwolnienia, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 113 ust. 5 i 7 lub nastąpiło w wyniku darowizny lub nieodpłatnego świadczenia usługi.

Odnosząc jednak te przepisy do stanu faktycznego należy stwierdzić, że i tu poszukiwanego ograniczenia dla odliczenia VAT nie znajdujemy.

(ŁZ)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 86 ust. 1, art. 96 ust. 1 oraz art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).