Przedmiotem darowizny mogą być nie tylko kwoty pieniężne czy rzeczy, ale również prawa majątkowe wynikające z własności instrumentów finansowych, w tym z papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych. Nieodpłatne przekazanie np. akcji czy obligacji wywołuje jednak określone konsekwencje podatkowe wynikające z ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768). Z kolei dochód uzyskany ze sprzedaży tak nabytych instrumentów lub realizacji praw z nich wynikających podlega opodatkowaniu 19-proc. stawką określoną w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Forma darowizny

Umowa darowizny, w tym również instrumentów finansowych, co do zasady powinna mieć formę aktu notarialnego. Określa to art. 890 par. 1 kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Darowizna bez zachowania formy aktu notarialnego będzie jednak ważna, jeśli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

Regulaminy świadczeń usług brokerskich domów maklerskich określają co do zasady, że klient darczyńca, składający dyspozycję przeniesienia własności niezablokowanych instrumentów finansowych, powinien przedłożyć umowę darowizny lub odpowiednie oświadczenie w formie aktu notarialnego. Istotne jest to, że do chwili realizacji przez następcę prawnego, tj. obdarowanego, czynności związanych darowizną maklerskie instrumenty finansowe będące przedmiotem darowizny pozostają na rachunku inwestycyjnym darczyńcy.

Dla celów podatkowych, jeśli darowizna ma formę aktu notarialnego, to notariusz pobierze właściwy podatek wynikający z ustawy o podatku od spadków i darowizn. W przeciwnym przypadku, jeśli umowa darowizny nie została zawarta przed notariuszem, to obdarowany ma obowiązek zapłaty podatku (art. 17a i art. 18 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w skrócie u.p.s.d.). Przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn przewidują jednak zwolnienia w tym zakresie.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść: Jak rozliczyć darowane akcje.

Zobacz nowy dodatek Ekspert GP.