Decyzja naczelnika urzędu skarbowego została doręczona księgowej, która potwierdziła odbiór własnoręcznym podpisem i pieczątką firmową. Mimo to prezes spółki podjął decyzję o złożeniu wniosku o doręczenie decyzji. I od daty doręczenia pisma złożył odwołanie od decyzji. Naczelnik urzędu skarbowego twierdził, że decyzja została prawidłowo doręczona za pierwszym razem, tj. kiedy odebrała ją księgowa i w związku z tym odwołanie zostało wniesione po terminie. Kiedy zatem decyzja jest prawidłowo doręczona osobie prawnej? Czy księgowa jako pracownik spółki przebywający w siedzibie spółki i posługujący się pieczątką firmową była upoważniona do odbioru korespondencji? - takie pytanie zadał nam prezes firmy.

Zgodnie z art. 151 Ordynacji podatkowej, osobom prawnym pisma doręcza się w lokalu ich siedziby lub w miejscu prowadzenia działalności, przekazując osobie upoważnionej do odbioru korespondencji. Z przyjętej dotychczas praktyki organów podatkowych w zakresie doręczeń pism osobom prawnym wynika, że odebranie przez pracownika osoby prawnej pisma i umieszczenie na potwierdzeniu odbioru pieczęci firmowej (obok podpisu pracownika) powinno rodzić domniemanie, że osoba ta była upoważniona do odbioru korespondencji zgodnie z zapisem zawartym w art. 151 Ordynacji. Innego zdania jest ekspert.

- Od 2001 roku brzmienie tego przepisu jest jasne. Pismo należy uznać za skutecznie doręczone, wyłącznie gdy odbiera je osoba upoważniona do odbioru pism w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności, a nie dowolna osoba znajdująca się w tym miejscu - mówi Robert Krasnodębski radca prawny z Kancelarii Weil, Gotshal & Manges.

W poprzednim brzmieniu przepis wspominał tylko o miejscu doręczenia, tj. siedzibie firmy. Pozwalało to - także sądom administracyjnym - twierdzić, że skutecznego odbioru pisma może dokonać np. każdy pracownik.

Robert Krasnodębski mówi, że osoba upoważniona do odbioru pism procesowych powinna mieć pisemne pełnomocnictwo do podejmowania takich czynności, stosownie do postanowień art. 137 Ordynacji podatkowej. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Może to być zatem pracownik zatrudniony w firmie, jak również doradca podatkowy spoza firmy. Pismo może odebrać również członek organu upoważniony do reprezentowania firmy, np. prezes, wówczas pełnomocnictwo nie jest wymagane.

PAWEŁ JAKUBCZAK

pawel.jakubczak@infor.pl