Outsourcing usług księgowych jako strategia zarządzania ma istotne znaczenie dla firm, gdyż zmierza do wzrostu ich efektywności.
Przedmiotem szeroko rozumianego outsourcingu mogą być nie tylko usługi księgowe, lecz także pokrewne - finansowe, analityczne, zarządzanie personelem, zarządzanie projektami, usługi w zakresie informacji zarządczej oraz IT. Najistotniejsze zalety outsourcingu z punktu widzenia przedsiębiorstw to wzrost efektywności działania firm poprzez przekazanie ubocznych czy usługowych zakresów działalności podmiotom w nich wyspecjalizowanym oraz możliwość skupienia się na realizacji podstawowej działalności firmy.

Zalety outsourcingu

Jednym z możliwych rozwiązań jest podpisanie umowy outsourcingu kontraktowego, która doprowadza do uproszczenia struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa. Pozwala także na usprawnienie procesów wewnątrz firmy. Wprowadzenie usług outsourcingowych powinno następować w sposób przemyślany, a podpisywana w tym zakresie umowa w bardzo szczegółowy sposób powinna określać przekazywane czynności. Wysoki stopień szczegółowości umowy będzie gwarantował realizowanie jej w sposób prawidłowy, a ewentualne dodatkowe koszty wynikną tylko z dodatkowych usług.
Typową usługą zlecaną podmiotowi zewnętrznemu jest prowadzenie usług księgowych. Zauważalny wzrost zainteresowania przedsiębiorców prowadzeniem również outsourcingu usług kadrowo-płacowych czy finansowych powoduje, że firmy outsourcingowe poszerzają pakiety świadczonych usług o te właśnie, pokrewne usługi. W celu podniesienia jakości i kompleksowości usług zatrudniają one wysokiej klasy specjalistów - księgowych, kadrowych, płacowych - a coraz częściej, ze względu na znaczny stopień skomplikowania problemów, współpracują z wyspecjalizowanymi kancelariami podatkowymi. Pozwala to na zachowanie wysokiej jakości świadczonych usług, a jednocześnie umożliwia rozwiązywanie problemów w szerokim aspekcie.

Oczekiwane zmiany

Podejmowanie sprawnych działań w odpowiedzi na rynkowe zapotrzebowanie przedsiębiorców na kompleksowe usługi wymaga jednak zmiany w ustawie o doradztwie podatkowym, m.in. przyznanie prawa do tworzenia multidyscyplinarnych spółek osobowych z udziałem radców prawnych, adwokatów i biegłych rewidentów - bądź też przywrócenia możliwości uczestniczenia przez osoby wykonujące zawody regulowane w spółkach kapitałowych świadczących usługi doradcze. Istniejące obecnie zróżnicowanie w tym zakresie pomiędzy adwokatami i radcami prawnymi z jednej, a doradcami podatkowymi z drugiej strony, nie ma żadnego uzasadnienia, szczególnie wobec dążenia tych ostatnich do zrównania zawodu z palestrą.

Kompleksowość usług

Należy oczekiwać, iż wobec systematycznego wzrostu stopnia skomplikowania problemów finansowo-podatkowo-księgowych przyszłość rynku usług w tym zakresie należy do podmiotów łączących kompetencje i oferujących z jednej ręki kompleksowe usługi doradcze oraz outsourcingowe. Jest to kolejny stopień wtajemniczenia, dający klientom większe poczucie bezpieczeństwa oraz łatwość kontaktu z partnerem, dysponującym kompleksową wiedzą na temat problemów przedsiębiorstwa i potrafiącym zaproponować całościowe rozwiązania. Model ten jest z powodzeniem stosowany przez coraz większą liczbę kancelarii, w tym o znaczeniu ponadregionalnym. W kolejnym kroku można oczekiwać zacieśniania współpracy pomiędzy kancelariami oferującymi dotąd jedynie doradztwo prawne i podatkowe, a wyspecjalizowanymi firmami outsourcingowymi - tam, gdzie któreś z nich nie zdecydują się na rozwój na bazie własnego potencjału.
SŁOWNICZEK
OUTSOURCING - zlecanie profesjonalnym podmiotom zewnętrznym wykonywania czynności i procesów niezbędnych do funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa. Zwykle dotyczy to zadań pomocniczych, niezwiązanych bezpośrednio z uzyskiwaniem dochodu i podstawową działalnością jednostki.