AGNIESZKA TALACHA

konsultant w Accreo Taxand

W latach 2007-2013 Irlandia będzie wdrażać swój czwarty Narodowy Plan Rozwoju współfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W wyniku realizacji poprzednich programów udało się zredukować bezrobocie z 15 proc. w roku 1989 do osiągnięcia poziomu praktycznie pełnego zatrudnienia w 2007 roku.

W kolejnych latach ponad 39 proc. środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) zostanie przeznaczonych na rozwój atrakcyjności turystycznej regionów, 31 proc. - na rozwój nauki, technologii i innowacji, 9 proc. - na rozwój przedsiębiorczości, zaś 4 proc. - na rozwój rolnictwa i sektora produkcji żywności. Natomiast w przypadku Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) środki finansowe będą podlegały redystrybucji według następujących priorytetów: 50 proc. - wsparcie szkolnictwa wyższego, 30 proc. - dofinansowanie szkoleń (w tym szkoleń przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw) oraz 20 proc. - wsparcie rozwoju infrastruktury szkół.

Przedsiębiorcy planujący pozyskanie wsparcia finansowego na rozwój firmy na terenie Irlandii, w tym na wprowadzenie innowacji technologicznych oraz szkolenia pracowników, nie stanowią grupy szczególnie uprzywilejowanej w nowej perspektywie finansowej (2007-2013). Dodatkowo, ze względu na istniejące dysproporcje pomiędzy rozwojem poszczególnych regionów, przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie południowej i wschodniej Irlandii będzie znacznie trudniej pozyskać środki na dofinansowanie nowych inwestycji oraz szkolenia pracowników niż przedsiębiorcom działającym na terenie środkowej i zachodniej części kraju. Różnice w dostępności funduszy pomiędzy regionami nie wynikają jednak z preferencyjnych warunków finansowania inwestycji zlokalizowanych na terenie środkowej i zachodniej części kraju, lecz z wielkości ogólnej puli środków przeznaczonych na rozwój każdego z tych terenów.

Szczególną troską państwa objęte są mikroprzedsiębiorstwa, stąd też w ramach każdego regionu przewidziany będzie priorytet przeznaczony na finansowanie zakładania, rozbudowy oraz tworzenie nowych miejsc pracy przez mikroprzedsiębiorców. Dodatkowo ze względu na trudności tej grupy przedsiębiorców w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania planowane jest wprowadzenie możliwości otrzymywania przez mikroprzedsiębiorców zaliczek na poczet realizacji inwestycji. Niemniej jednak ogólna wartość zaliczek otrzymywanych przez mikroprzedsiębiorców może zostać ograniczona procentowo do wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wdrażaniem programów współfinansowanych ze środków UE w Irlandii zajmują się wyspecjalizowane agencje rządowe. Jednak ze względu na to, że za przygotowanie programów odpowiedzialni są konkretni ministrowie, w przypadku aplikowania o wsparcie działalności prowadzonej na terenie Irlandii przedsiębiorca może kierować pytania o możliwe źródła wsparcia do ministerstwa odpowiedzialnego za daną sferę działalności. Przykładowo w przypadku programów przeznaczonych na wsparcie przedsiębiorczości będzie to Ministerstwo Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia, zaś w przypadku programów poświęconych ochronie środowiska - Ministerstwo Środowiska, Dziedzictwa i Samorządu Lokalnego.

(EM)